دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان حیدریآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۷۹۰۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲اسماعیل اسماعیلیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۵۶۱۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۳الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۷۵۴۶۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۴ام سلمه صادقینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۵۷۷۶۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۵آنیتا حبیب پناهرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۷۶۲۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۶بهاره حسنقلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۸۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۷جلو داریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۵۵۶۳۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۸حمیرا رحیمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۶۳۸۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۹رقیه ذوقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۸۴۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۰زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۶۱۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۱زهرا رضاییخاوران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۶۵۳۴۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۲زهرا صیادآباده۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۶۹۹۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۳زهرا نوریازنا۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۷۲۳۴۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۴زهره قانعشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۶۶۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۵سعیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۸۵۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۶عصمت اربابیزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۵۳۸۶۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۷علی کریمی فرسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۶۰۴۹۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۸فاطمه پهناورقم۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۵۴۴۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۹فاطمه عسگر زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۶۷۶۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲۰فریده مرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۶۲۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲۱لیلا حیدریاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۸۱۳۱۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲۲لیلا فلاحت پیشهبابل۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۷۷۹۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲۳ماریا قاضیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۷۰۹۸۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲۴مریم بن عباستهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۸۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲۵مریم شیرویطبس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۵۸۲۶۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲۶معصومه ترکمنتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۹۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲۷ملیحه ترکنور۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۸۰۵۶۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲۸مهدیه حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۸۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲۹مهسا حسینیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۶۴۹۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۳۰مهلقا امین الملکبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۷۴۲۵۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۳۱ناهید رضاییخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۷۳۸۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۳۲ندا میارصادقیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۷۸۵۱۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۳۳ندا ناصریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۸۳۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۳۴ندا نور الدینیزرند۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۵۹۸۵۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۳۵نگین گشتاسبیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۸۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۳۶نوشین آذرخشتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۸۲۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۳۷نیلوفر جعفریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۶۸۷۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۳۸یاسمن رفیعیانسمنان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۸۰۰۰۷۱۰۸۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۵