دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ تا ۶ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم حمزه لوییملایر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۳۳۱۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۲احسان داوویاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۵۳۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳افسون دهقانبابل۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۴۶۸۱۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۴اکرم حسین زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۳۱۷۶۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۵الله طیبیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۳۹۴۹۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۶المیرا میریخنج۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۷۹۸۰۷۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۷الناز شاه سوندمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۵۷۹۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۸الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۶۳۳۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۹الهام فلاحی زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۱۵۴۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۰الهه غلامیانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۴۱۴۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۱امل پور مقدماهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۳۶۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۲امیر ولی زادهنقده۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۰۹۴۶۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۳امین قدسسمنان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۱۰۷۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۴آزاده بلمیاننائین۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۵۰۲۲۰۸۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۵آیدا جمشیدیهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۶۲۸۸۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۶بازداردهلران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۱۲۲۵۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۷پریسا آهنگریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۱۴۲۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۸پریسا سعادتآباده۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۸۰۳۲۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۹حامد مرادیکارزین۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۷۸۲۰۷۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۲۰حسین مجیدی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۹۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۲۱خدیجه محمدیبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۴۹۳۵۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۲۲رابعه اشرف زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۷۷۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۲۳راضیه فلاحمحمودآبادنمونه۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۱۳۳۰۳۴۱۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۲۴رامینه صفریاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۲۳۴۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۲۵ربابه موسویقم۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۲۷۷۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۲۶رضا فریدیسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۶۱۶۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۲۷رمضانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۹۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۲۸رویا عزیزیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۲۵۱۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۲۹رویا میر حیدریکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۴۰۳۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳۰ریحانه قزاویاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۵۶۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳۱زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۱۷۸۶۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳۲زهرا بهرام پورکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۴۲۵۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳۳زهرا جباریاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۸۲۲۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳۴زهرا حقیقیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۵۵۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳۵زهرا فردیتیکمه داش۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۲۹۱۷۵۴۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳۶زهرا میمندیقدس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۸۶۳۹۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳۷زهره شفیعیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۷۰۱۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳۸زهره گوهر یشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۷۳۴۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳۹زینب رجبیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۲۱۸۹۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۴۰زینب رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۸۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۴۱ساجده بهروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۹۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۴۲سارا موسی پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۶۷۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۴۳سعید محمدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۲۲۳۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۴۴سمانه حدادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۹۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۴۵سمیرا احمد پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۲۰۰۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۴۶سمیرا نور مندیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۴۳۸۱۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۴۷شقایق باختر گوهریآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۶۵۹۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۴۸شهربانو سلیمانیانبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۴۵۰۱۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۴۹صاحبه ملکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۹۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۵۰صدیقه زمانی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۹۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۵۱طیبه خلیلیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۶۸۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۵۲عاطفه زارعتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۸۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۵۳عباس رمضانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۹۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۵۴عطیه رضا زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۲۰۱۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۵۵علیرضا پرندینگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۱۶۰۰۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۵۶غزل خسرجیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۳۵۲۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۵۷فازه امینیقم۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۲۸۸۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۵۸فاطمه اسدیلواسان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۸۳۷۱۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۵۹فاطمه پور قلیقیامدشت۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۸۴۸۰۱۸۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۶۰فاطمه پیمانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۷۶۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۶۱فاطمه تدینتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۲۰۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۶۲فاطمه دارابیبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۱۹۲۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۶۳فاطمه روزبهیمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۲۴۸۱۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۶۴فاطمه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۲۰۹۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۶۵فاطمه کرد بچهپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۸۱۰۱۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۶۶فاطمه لطیفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۹۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۶۷فاطمه مقصودیبابل۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۴۷۹۱۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۶۸فائزه ظریفمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۵۹۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۶۹فرانک نور اللهیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۱۸۸۴۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۷۰فرناز ملک زادهبناب۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۳۰۵۰۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۷۱گل کو فولادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۲۰۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۷۲لادن اکبریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۷۲۳۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۷۳ماندانا روشن ضمیررشت۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۶۶۳۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۷۴مجتبی ذاکریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۶۴۳۳۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۷۵محبوبه جعفریبافق۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۱۱۲۵۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۷۶محمد اصغر زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۵۸۰۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۷۷محمد صادق دلگشاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۵۴۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۷۸مرجان باهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۲۰۸۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۷۹مرضیه صالحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۷۵۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۸۰مریم حسن زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۶۰۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۸۱مریم روشندلبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۳۷۱۸۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۸۲مریم قربانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۷۴۵۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۸۳مریم کاردانبم۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۴۴۳۵۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۸۴مژگان جعفریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۷۱۲۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۸۵مژگان روستاییملایر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۳۴۲۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۸۶معصومه اللهیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۳۲۲۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۸۷معصومه شیرزادگانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۲۰۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۸۸منصوره موسویانبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۳۸۳۹۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۸۹مهدی جمشیدیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۶۹۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۹۰مهسا امینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۸۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۹۱مهسا خیریکنارک۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۲۰۴۲۰۹۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۹۲میترا صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۲۰۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۹۳نسترین عباسپوربابل۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۴۸۰۱۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۹۴نسیم خان جانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۹۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۹۵نگار ادریسیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۲۶۹۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۹۶نورا گوشهپردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۸۵۸۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۹۷نوگل خدابخشتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۲۰۷۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۹۸وافیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۲۰۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۹۹وحیده موسوینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۵۱۴۴۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۰۰هاجر سلطانیتیران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۵۲۹۵۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۰۱یوسفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۳۰۰۱۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۷