دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالحسنی۷۸۶۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۵۶۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲احمدوند۷۶۴۵۴نهاوند۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۶۰۷۵۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳احمدی۷۸۶۸۰رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۱۹۸۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴ارش پور۷۸۵۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۷۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۵استیری۷۸۳۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۷۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۶اسفندیاری۷۸۷۱۱مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۴۲۶۵۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۷اسلامی۷۸۷۸۲هادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۰۹۶۷۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۸اسماعیل زاده۷۸۶۷۹سرخس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۷۳۱۰۰۹۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۹اسماعیلی۷۸۷۴۶جم۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۲۳۴۷۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۰اصغری۷۸۶۰۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۶۲۹۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۱افروز۷۸۶۵۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۲۶۷۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۲اقبالی۷۸۶۹۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۴۱۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۳اقطاعی۷۸۵۶۵کرمان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۴۹۱۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۴اکبری۷۸۷۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۶۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۵البوغبیش۷۸۷۸۶بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۱۶۵۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۶الیاسی۷۸۶۹۳نورآباد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۷۹۵۵۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۷امیدواری۷۸۶۷۳زرقان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۷۶۳۲۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۸ایرانی۷۸۷۶۹چمستان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۳۰۳۷۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۹ایرجی۷۸۷۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۶۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲۰باباجانی۷۸۷۶۸اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۲۰۲۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲۱بارگاهی۷۸۷۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۲۵۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲۲باسره۷۷۱۲۲ایلام۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۳۳۶۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲۳بخشی۷۸۷۱۹سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۶۵۱۲۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲۴برزگر۷۸۷۰۴ابرکوه۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۸۰۰۰۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲۵بندزاده۷۸۷۶۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۸۵۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲۶پرتوی۷۸۶۷۲تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۲۲۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲۷پیرزاده۷۸۷۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۸۳۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲۸ترکمانی۷۸۶۹۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۱۵۵۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲۹توحیدی فر۷۸۶۴۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۴۵۸۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳۰جعفری۷۸۵۶۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۱۳۳۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳۱جعفری۷۸۷۰۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۹۳۹۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳۲جعفری۷۸۷۵۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۵۲۷۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳۳جوان۷۸۶۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۸۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳۴جهاندار۷۸۶۷۴چالوس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۰۳۲۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳۵حبیبی۷۸۷۳۶قم۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۲۴۵۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳۶حسن زاده۷۸۷۷۵لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۴۳۷۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳۷حسینی۷۸۷۴۰مینو دشت(گلستان)۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۵۴۹۲۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳۸حسینی۷۸۷۷۷نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۸۶۰۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳۹حیدری۷۴۳۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۳۴۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴۰خاکی۷۸۵۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۸۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴۱خدری زاده۷۸۶۵۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۴۸۱۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴۲خلیقی۷۸۷۸۳قرچک۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۶۶۲۰۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴۳خلیلوند۷۸۶۹۸پرند۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۷۱۹۵۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴۴خورسند۷۱۳۸۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۸۲۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴۵خورشیدی۷۸۷۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۵۹۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴۶دامک۷۸۱۲۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۹۶۱۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴۷داودی۷۸۷۲۱شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۹۴۹۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴۸درب امامیه۷۸۷۷۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۲۱۳۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴۹دلگشا۷۸۷۸۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۹۱۷۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۵۰دهقان۷۸۷۳۳یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۵۵۰۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۵۱راستگو۷۸۷۵۵کیش۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۷۴۱۷۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۵۲رفاهی۷۸۷۵۳بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۵۷۱۵۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۵۳رفیعی۷۸۶۴۴اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۰۵۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۵۴رفیق۷۸۶۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۵۵زمانی۷۸۵۷۲بروجن۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۰۶۴۵۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۵۶زمانی۷۸۷۲۲اوز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۳۶۸۲۷۴۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۵۷ستاری۷۸۷۲۰شبستر۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۷۵۲۵۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۵۸سریح زاده۷۸۷۶۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۴۴۸۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۵۹شاهسواری۷۸۶۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۷۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۶۰شریفی۷۸۶۹۶آبادان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۸۴۸۵۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۶۱شفایی۷۸۶۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۰۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۶۲شفیعی۷۸۷۳۷سروستان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۳۷۹۰۷۳۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۶۳شمس۷۸۵۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۰۲۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۶۴شهبازی۷۸۶۳۵قرچک۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۴۷۰۲۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۶۵صابرپور۷۸۷۰۱اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۴۰۵۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۶۶صحرائی۷۸۷۵۱بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۰۴۳۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۶۷صفری۷۸۶۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۳۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۶۸طهماسوند۷۸۷۱۶ورامین۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۹۵۰۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۶۹عالی پور۷۸۵۷۳شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۷۸۰۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۷۰عباسی۷۸۷۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۹۹۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۷۱عزیزبیگی۷۸۵۷۰ایلام۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۸۹۲۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۷۲عسکریان۷۸۷۱۳دزفول۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۳۱۴۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۷۳علی بیک۷۸۶۲۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۷۷۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۷۴غلامی۷۸۷۱۸اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۵۱۷۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۷۵فراشائیان۷۸۶۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۱۴۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۷۶قاسم پور۷۸۷۱۷لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۵۰۶۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۷۷قاسمی۷۸۶۲۳مهریز۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۶۷۲۷۰۸۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۷۸قزلباش۷۸۶۹۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۹۰۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۷۹قضاوی۷۸۷۱۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۸۱۰۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۸۰کاظمی۷۸۷۳۵زرند۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۷۷۹۵۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۸۱کسائی۷۸۶۵۶خلخال۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۹۷۲۰۰۵۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۸۲گوشه۷۸۷۸۷پردیس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۸۷۰۷۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۸۳لاله دشتی۷۸۵۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۶۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۸۴متوکل۷۸۷۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۹۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۸۵محمدی۷۸۷۳۱شهریار۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۳۸۹۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۸۶محمودی۷۸۷۰۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۸۲۷۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۸۷مرادی۷۸۶۷۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۵۸۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۸۸مرادی۷۸۷۶۳خمین۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۱۷۶۵۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۸۹مرادیانتهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۱۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۹۰مرتاض۷۸۷۷۳ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۲۷۷۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۹۱مستوری۷۸۶۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۳۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۹۲مشکول۷۸۷۶۲قم۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۹۳مطهری۷۸۵۵۱نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۶۱۸۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۹۴مقدممشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۲۸۸۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۹۵منیری۷۸۶۳۴لواسان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۰۷۵۲۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۹۶موسوی نژاد۷۸۶۴۶کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۲۹۹۲۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۹۷مهتابی۷۸۷۴۹رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۳۵۷۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۹۸میرحسینی۷۸۵۶۴آباده۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۹۸۲۷۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۹۹میرزااقاپور۷۸۷۷۹لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۱۰۱۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۰۰میرزاخانی۷۸۷۲۳ماهدشت۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۰۹۸۰۵۵۳۱۸۴۹۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۰۱ناطقی۷۵۴۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۱۲۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۰۲والی۷۸۷۰۷سمنان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۵۳۸۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۰۳یوستینی۷۸۶۱۶بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۷۰۸۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۰۴یوسفعلی۷۸۷۱۰ابهر۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۶۴۰۵۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۰۵یوسفی۷۸۶۹۴خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۱۱۲۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۰۶یوسفی۷۸۷۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۱۰۱۰۴۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۵