دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۱ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسما یوسفیمیانه۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۲۷۰۱۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲الهام امامیآباده۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۳۱۶۶۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۳بهناز عسگریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۵۵۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۴پریسا گلچینکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۴۲۹۰۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۵ثنا مسلمیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۳۸۶۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۶حسین علی مهرآورانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۵۳۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۷حمیده صادق زادههشترود۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۲۸۰۳۰۵۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۸زهرا داداشاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۵۰۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۹زهرا شیرین کاملاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۳۶۰۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۰سحر پیرحیاتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۵۲۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۱سمیرا آذریرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۳۵۶۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۲سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۵۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۳سوگل علیزادهرامسر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۴۱۶۳۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۴سید محمد پایمردساری۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۳۷۵۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۵سیما عیوقیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۲۴۱۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۶صحبائیشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۴۹۸۶۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۷صحرا دیار مندرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۵۱۳۵۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۸عاطفه وطن خواهبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۲۶۵۹۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۹علی فضلیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۲۳۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲۰فاطمه شاه دادیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۴۵۵۹۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲۱کریمی نژادفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۲۱۳۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲۲کیافربابلسر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۳۹۹۳۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲۳لیدا بادگیسوقم۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۲۰۵۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲۴لیلا کهنشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۳۳۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲۵لیلی عادلیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۴۴۲۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲۶محدثه جهان رخشانرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۳۴۵۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲۷محمد رحمتی پورخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۴۷۴۶۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲۸محمودیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۴۰۲۹۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲۹مریم السادات امیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۳۰۷۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۳۰مریم موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۲۵۸۰۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۳۱مژگان محمدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۳۲۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۳۲ملیحه حجتیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۴۳۱۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۳۳منصوره نظام الدینیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۴۸۴۱۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۳۴میعاد شادکامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۲۹۵۶۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۳۵مینا حاجی پوررفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۴۶۵۹۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۳۶نعیمه باب الحوائجیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۴۰۰۰۲۲۷۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۱