دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۱ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیل رحمانیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۹۰۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲اکرم مرادیسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۷۲۸۴۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۳الهام اسفندیاریفردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۹۲۳۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۴پریسا حقوقی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۹۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۵حسنا حقیقتکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۷۸۳۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۶حسین اشرفاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۸۸۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۷خاطره شکوری وشتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۷۴۳۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۸دلیریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۸۳۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۹راحله اقشارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۹۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۰راحله حسینیبندر گز۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۸۰۱۵۰۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۱ریحانه شهنازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۱۰۰۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۲ریحانه فراهانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۹۱۹۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۳زهرا امیریسده۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۸۷۱۴۷۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۴زهرا جوادی نسبشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۷۳۴۲۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۵سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۹۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۶سید علی احمدیازنا۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۸۲۵۶۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۷طاهره سجادیاننور آباد (فارس)۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۸۶۵۲۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۸فاطمه غناعتیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۸۵۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۹فائزه مقصودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۹۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲۰کوثر عبدالله زادهچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۷۷۰۷۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲۱مرضیه خرمیمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۷۵۲۵۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲۲معصومه شیخلرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۹۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲۳مونا حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۸۴۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲۴مهر سیفیخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۸۱۸۱۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲۵میترا عنبریآبدانان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۷۹۲۷۰۶۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲۶مینا حشمتییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۷۶۴۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲۷نرگس رحمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۹۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲۸نسترن ثروتیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۸۹۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲۹هلن هوشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۵۰۰۰۹۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۱