دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیلی۱۰۳۱۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۲۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۲پاکدامن۱۰۳۱۱۰پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۰۸۵۵۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۳جان نثاری۱۰۳۱۶۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۲۲۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۴حاتمیتهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۰۵۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۵حاتمی۱۰۲۸۱۵بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۱۳۳۰۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۶حسینی۱۰۳۱۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۰۹۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۷حیدرزاده۱۰۲۹۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۱۹۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۸خدادوست۱۰۲۹۳۳زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۱۱۱۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۹داودی۱۰۳۱۶۸قم۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۲۶۶۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۰روزبهانی۱۰۳۱۳۸بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۱۵۴۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۱شریفی۱۰۳۱۵۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۱۰۰۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۲شیرانی فرادنبه۱۰۳۱۴۷فرادنبه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۱۸۶۷۸۸۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۳صفایی مهر۱۰۳۱۶۹قم۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۰۳۱۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۴عامری۱۰۲۸۹۲کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۰۷۴۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۵علوی۱۰۳۱۶۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۰۰۹۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۶علیزاده۱۰۳۱۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۱۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۷فرازیان۱۰۳۱۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۲۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۸فریدی۱۰۲۹۳۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۲۴۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۹محبی۱۰۳۱۶۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۰۲۱۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۲۰محلوجی۱۰۳۱۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۰۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۲۱معمارزاده۱۰۳۱۵۷گرمدره-البرز۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۰۱۰۲۳۱۶۳۸۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۲۲مهدوی۱۰۳۱۶۱امیدیه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۱۷۶۰۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۲۳نامداری۱۰۳۱۶۶شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۲۵۵۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۲۴نبهانی۱۰۳۱۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۰۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۲۵نجفی۱۰۲۹۳۴زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۲۳۴۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۲۶ندیمی۱۰۳۱۵۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۲۱۲۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۲۷والی۱۰۳۱۴۰سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۱۴۳۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۲۸یاوری۱۰۲۹۳۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۱۷۰۰۸۱۲۲۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۱