دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۲۴۲۲۲کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۷۰۹۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲اتحادی۱۲۴۳۹۱لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۲۷۶۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳اسلامی۱۲۴۳۷۸بوانات۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۶۰۳۵۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۴امامی فر۱۲۴۰۴۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۷۱۴۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵ایرانمنش۱۲۴۳۷۶کرمان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۱۹۲۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۶بابایی۱۲۴۴۵۷رشت۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۵۲۰۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۷بدیعی فر۱۲۴۴۶۰اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۵۰۰۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۸بریحی۱۲۴۴۰۵آبادان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۲۳۲۹۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۹پورجلال اصل ممقانی۱۲۴۳۶۵ممقان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۵۵۶۲۵۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۰پوستینی۱۲۴۳۸۶بجنورد۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۱۱۳۳۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۱توکلی۱۲۴۳۶۸فلاورجان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۳۲۱۴۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۲جلالوند۱۲۴۳۳۹نهاوند۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۱۳۳۸۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۳جلایری۱۲۴۲۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۴۱۵۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۴جیرکریمی۱۲۴۴۶۴رامسر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۱۸۷۶۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۵چالاکیان۱۲۴۴۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۴۷۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۶حسام فر۱۲۴۴۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۶۴۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۷حسینی رنجبر۱۲۴۴۴۲رفسنجان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۶۶۳۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۸خادم۱۲۴۴۶۲سنندج۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۵۴۹۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۹خسروی۱۲۴۳۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۲۴۶۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲۰خسروی۱۲۴۴۴۸بردسیر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۳۸۸۲۰۷۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲۱دریکوندی۱۲۴۳۶۰خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۲۵۰۱۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲۲سراوانی۱۲۴۳۹۳زابل۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۵۳۸۶۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲۳سرداری۱۲۴۳۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۲۹۱۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲۴سیری۱۲۴۳۶۹فرون اباد۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۳۴۶۲۱۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲۵سینکی۱۲۴۴۶۱کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۲۸۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲۶شاهین پور۱۲۴۳۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۵۸۲۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲۷شجاعی۱۲۴۴۴۱مرند۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۵۹۱۴۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲۸شمشیرگران۱۲۴۳۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۲۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲۹شنیده۱۲۴۳۸۴اندیمشک۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۱۲۱۱۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳۰شهابی۱۲۴۴۰۲سیریک۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۲۶۱۶۷۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳۱شهبازی۱۲۴۴۳۹نهاوند۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۴۶۸۹۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳۲صادقی۱۲۴۳۵۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۵۶۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳۳صادقی۱۲۴۴۵۴بستان آباد۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۴۵۶۲۰۵۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳۴صالحی۱۲۴۴۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۵۷۱۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳۵صبوری۱۲۴۳۸۱سیرجان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۶۲۰۴۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳۶طالبیان۱۲۴۴۴۵ساری۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۱۶۹۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳۷عابدی۱۲۴۴۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۱۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳۸عزتی۱۲۴۴۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۴۰۴۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳۹علی اکبری۱۲۴۳۷۹سبزوار۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۳۰۵۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۴۰علیمحمدی۱۲۴۳۹۵قرچک۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۳۹۷۱۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۴۱عوضپور۱۲۴۳۷۳لار۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۴۴۱۱۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۴۲فراهانی۱۲۴۳۷۲اراک۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۱۴۶۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۴۳فریدونی۱۲۴۴۵۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۶۳۵۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۴۴فلاح۱۲۴۴۵۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۱۷۶۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۴۵قادری۱۲۴۳۶۲سقز۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۳۵۶۹۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۴۶قاسمی۱۲۴۳۸۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۴۸۰۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۴۷قاضی زاهدی۱۲۴۳۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۲۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۴۸قرائی۱۲۴۴۰۳رشت۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۳۳۰۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۴۹کردگاری۱۲۴۴۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۶۷۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵۰کفاش۱۲۴۳۹۰آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۶۸۴۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵۱گودرزی۱۲۴۴۶۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۴۲۴۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵۲مرادزاده شینی۱۲۴۳۹۴اندیمشک۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۵۱۲۸۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵۳مسعودیه۱۲۴۳۶۶رشت۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۶۵۴۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵۴منیرانصاری۱۲۴۳۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۳۶۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵۵مهدوی۱۲۴۳۷۰یزد۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۳۷۵۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵۶مهدی نژاد۱۲۴۲۵۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۶۹۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵۷میرمحمدصادقی۱۲۴۴۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۶۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵۸نادری۱۲۴۳۹۶تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۴۹۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵۹نظری حقیقی۱۲۴۳۹۲سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۲۰۸۶۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۶۰نوری۱۲۴۴۴۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۴۳۵۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۶۱هاشمی۱۲۴۴۵۳ساری۲۰۱۲۸۰۲۰۳۱۰۱۰۳۱۵۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱