دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اشرف السادات موسویزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۳۵۹۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲اعظم بوجاریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۳۳۸۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳افسانه پریوشفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۵۸۱۷۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۴الناز اسدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۶۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۵الهام غلامیگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۳۸۹۳۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۶آزاده بهفرآباده۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۴۹۴۸۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۷آسیه سالاریسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۳۲۱۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۸پروانه رضایی نیاجنت شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۵۱۲۴۷۴۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۹پرینوش خالدیاندیواندره۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۳۱۱۸۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۰پگاه آذربایجانیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۳۰۲۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۱رضا برزگربندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۳۶۶۶۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۲رضا دیبازرارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۴۲۹۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۳رعنا حبیبی نیاارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۴۳۰۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۴ریحانه نفس ناطقهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۳۷۲۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۵زهرا خیاطفسا۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۵۰۳۹۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۶زهرا گلدارکمالشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۵۴۰۳۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۷سمانه عامریگرگان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۳۴۲۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۸سمیه باباییاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۶۲۵۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۹سمیه صادقیانکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۵۵۶۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۰سوده شریفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۶۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۱شیما شاه پریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۶۳۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۲شیما کریمپورکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۳۹۶۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۳عباس جلالوندیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۲۹۵۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۴عطیه شرفیاحمدابادمستوفی۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۶۱۸۴۳۳۱۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۵فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۶۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۶فاطمه زارعیقیر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۴۸۴۴۷۴۷۶۰۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۷فاطمه نقی زادهکاشان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۴۶۵۹۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۸فرشته مومن نیابندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۴۱۱۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۹فریبا فاطمه نصرتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۶۹۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۰مائده منیریلواسان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۵۹۶۳۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۱محبت پورکوهسار۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۵۷۹۳۳۳۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۲محدثه مهدویبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۴۴۴۲۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۳محسن عباسیعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۴۵۰۰۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۴محمد یزدان شناساصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۴۷۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۵مریم امین داورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۵۳۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۶مریم صادقییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۴۰۱۸۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۷معصومه محمدیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۵۲۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۸ملیحه اسفندیارفیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۶۰۵۹۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۹مهدیه رضاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۵۶۷۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۴۰مهسا رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۶۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۴۱نسا خزاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۳۰۰۰۶۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱