دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰ آذر و ۱ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احلام علویاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۸۵۳۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۲اعظم سادات زاد قریشیتفت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۰۳۴۸۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳الهام ادیبتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۸۹۶۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۴الهام آقاییسمیرم۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۳۵۳۷۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۵الهام خدا رحمیبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۳۹۱۷۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۶الهام صفویماسال۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۲۸۲۰۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۷الهه زارعینتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۴۶۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۸امیررضا نیک خاهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۱۶۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۹آوا وندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۴۷۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۰آیدا گیلانیکلاچای۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۳۰۶۳۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۱پارسا آقا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۵۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۲پریسا جوانیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۸۸۵۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۳پژمان بنیادیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۱۲۰۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۴پونه طبریبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۲۰۹۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۵ترانه صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۴۵۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۶جعفریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۸۷۹۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۷حبیب آزمانپردنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۹۵۴۶۸۸۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۸حسین اشرفاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۳۴۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۹حسین منصوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۵۰۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۲۰حمید حسن زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۱۳۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۲۱راحله حیدریقدس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۴۱۴۹۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۲۲رضا مرادیارسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۱۸۵۸۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۲۳ریحانه رحمتی مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۵۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۲۴ریحانه طاهریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۹۱۲۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۲۵زهرا افچنگیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۱۴۲۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۲۶زهرا اکبرینیمور۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۱۰۷۶۳۷۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۲۷زهرا رضا پورانفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۹۶۶۱۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۲۸زهرا فرح آبادیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۰۰۷۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۲۹زیبا دلشادقم۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۰۲۹۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۰سارا رفیعی رادبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۳۲۸۱۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۱سجاد نوروزیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۰۶۶۳۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۲سممیه سلیمیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۰۱۸۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۳سمیرا رضاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۹۹۵۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۴سمیه عباس زادهسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۹۴۷۶۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۵سید جلال نعیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۵۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۶سینا حسن علی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۴۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۷شبنم کرمیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۹۲۳۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۸شقایق جوانرودسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۱۹۳۴۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۹شهناز قنبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۵۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۴۰شیرین سعید پورکلارآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۲۲۸۳۴۶۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۴۱شیرین مرادیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۴۲۳۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۴۲صبری احمدیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۹۳۶۶۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۴۳صدیقه دبیریرزن۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۸۶۰۲۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۴۴طاهره حق دوستلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۲۹۵۶۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۴۵عاطقه باباییرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۲۵۸۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۴۶علیرضا سلطان محمدتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۵۶۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۴۷غلامرضا عیسی پوررودسر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۳۱۶۳۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۴۸فاطمه توکلاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۳۳۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۴۹فائزه تنهاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۴۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۵۰فرشته اسد اللهیبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۸۳۹۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۵۱کیانا رمضان زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۵۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۵۲مجید چالاکاسفراین۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۸۲۴۱۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۵۳محبوبه افشار نیاپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۴۴۸۳۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۵۴محبوبه طاهریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۱۱۰۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۵۵محبوبه معصوم نیابابل۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۲۱۰۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۵۶محمد احیاییکازرون۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۵۹۸۶۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۵۷محمد رضا احد خانیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۲۷۰۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۵۸محمد رضایی نسبیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۶۰۶۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۵۹مرضیه حاتمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۱۵۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۶۰مرضیه قنبر پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۲۶۹۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۶۱مریم عباسیمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۱۷۲۴۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۶۲مریم کاردانبم۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۰۸۳۷۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۶۳مریم ملا حسنیاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۹۸۷۱۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۶۴معصومه محمد نیاقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۲۳۷۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۶۵ملیحه صفریساری۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۲۴۴۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۶۶منجمقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۸۴۲۹۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۶۷مهدیه منظریبافت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۰۷۳۱۰۷۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۶۸مهرآسا به نژادساری۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۵۷۹۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۶۹مهسا بهرامیمبارکه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۳۶۵۴۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۷۰مهین باغ بانیساوه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۰۹۸۶۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۷۱میر جلیلییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۰۴۶۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۷۲مینا همتینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۳۸۹۰۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۷۳نادریاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۴۳۹۱۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۷۴نرگس فاتحزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۹۰۱۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۷۵نگار عسگریزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۴۰۹۰۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۷۶نگین نوریسامان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۰۹۷۹۲۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۷۷هدی ساجدیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۳۷۵۹۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۷۸هستی آقا زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۰۵۸۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۷۹هنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۸۰۰۱۵۸۵۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۲