دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۱۷۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲اعظم لطفیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۰۲۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۰۳۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۴الهه نیک تینتاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۴۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۵امل هرداناهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۷۹۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۶آقاییآبیک۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۷۴۹۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۷آناهیتا نور محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۳۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۸حسن دلاورخشکرود۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۱۸۳۴۳۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۹حسین لک زاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۶۰۲۹۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۰خلیلیورامین۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۱۰۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۱رقیه جاتوتبنک۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۰۵۶۷۵۵۷۰۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۲ریحانه حیدریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۱۳۳۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۳زهرا حقیقیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۷۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۴زهرا عین الله پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۶۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۵سارا جعفریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۶۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۶ساعده چوپانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۷ساناز جهان بانیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۸۰۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۸ستارخ محبیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۶۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۹سمیه اشرفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۲۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۰سمیه تقی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۷۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۱سنا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۴۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۲شهرزاد بخشیآبسرد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۸۶۸۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۳شهریار صالحیمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۹۳۱۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۴عرفانه صابریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۳۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۵علی کاظمی نژادباغ ملک۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۹۵۴۶۳۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۶فاطمه ساعدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۸۹۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۷فاطمه غلام علی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۱۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۸فرناز شاپوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۵۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۹کوثر بهروزیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۴۶۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۰گل محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۸۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۱محدثه جوکاریزد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۱۹۹۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۲محمد ارزانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۳مرضیخ محمد علیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۴مستانه زر افشارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۰۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۵مصطفی محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۶منیره عربیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۹۹۷۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۷مونا مومن آبادیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۳۹۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۸مهناز اسکندریبومهن۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۲۴۶۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۹نگار توانکازرون۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۵۸۸۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۴۰نورا اکبری نژادصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۲۰۸۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۴۱نیلوفر بهرامیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۵۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۴۲وحیده رسولویشبستر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۲۳۲۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۴۳هنگامه فردوسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۹۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱