دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰آذر و ۱ و ۲ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدپور۱۰۸۶۰۲دیواندره۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۶۹۲۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲ارزم۱۰۸۵۸۶چاف وچمخاله۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۸۱۵۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳ارسلانی۱۰۸۵۵۹ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۲۵۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴ارمان۱۰۸۶۰شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۷۶۶۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵اسدی۱۰۸۵۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶اصفهانی۱۰۸۵۰۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۷۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۷اقاجان پور۱۰۸۳۵۷بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۴۱۰۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۸اکبری۱۰۸۳۵۸ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۳۹۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۹امامی۱۰۸۳۱۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۳۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۰امینی۱۰۸۴۹۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۴۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۱اهویی۱۰۸۴۹۰شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۹۲۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۲بهمنش۱۰۸۳۷۱برازجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۱۷۵۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۳تقی پور۱۰۸۵۰۲مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۳۵۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۴تقی لو۱۰۸۴۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۵جعفری۱۰۸۵۷۹زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۵۸۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۶جعفریان۱۰۸۴۶۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۵۰۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۷جهانی۱۰۸۵۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۸حسینی دور اتدیش۱۰۸۵۷۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۱۸۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۹حسینی۱۰۸۴۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۷۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۰حیدریان۱۰۸۴۲۰همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۹۱۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۱خانزاده چرخاب۱۰۸۳۸۹اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۴۰۹۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۲خانی۱۰۸۴۹۳نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۷۹۵۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۳خلیلی نیا۱۰۸۴۸۸شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۳۶۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۴خلیلی۱۰۸۵۷۷بوئین و میاندشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۴۷۷۸۵۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۵خوزان۱۰۸۳۶۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۸۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۶داوطلب۱۰۸۵۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۷درخشان۱۰۸۳۵۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۰۸۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۸دلداه۱۰۸۶۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۶۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۹رحیمیان۱۰۸۵۱۰رامسر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۹۴۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۰رضایی۱۰۸۳۷۵اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۶۰۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۱رضوی۱۰۸۴۴۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۰۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۲روشنایی۱۰۸۴۵۰قم۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۶۲۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۳زاهدروزگار۱۰۸۵۲۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۴۲۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۴ستوده۱۰۸۴۹۴شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۰۳۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۵سعیدزاده۱۰۸۵۹۵زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۱۵۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۶سعیدی۱۰۸۵۰۸یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۱۶۲۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۷شمس۱۰۸۵۴۷محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۵۱۷۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۸شهمرادی۱۰۸۳۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۹شیرانی۱۰۸۴۸۹بروجن۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۷۰۷۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۰صادقیان۱۰۸۵۶۰بشرویه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۶۸۰۰۹۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۱صفویماسال۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۵۷۲۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۲صمدانیان اصفهانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۸۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۳طیبی۱۰۷۴۵۰بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۳۷۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۴عامری۱۰۸۳۸۰گرگان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۲۹۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۵عبدوس۱۰۸۴۵۹سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۸۲۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۶عزیزی۱۰۸۴۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۷فرشیدیان۱۰۸۳۶۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۱۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۸فرهادی۱۰۸۴۷۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۶۸۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۹فریدنیان۱۰۸۳۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۷۷۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۰قلعه ای۱۰۸۳۹۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۸۰۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۱قلمی۱۱۰۸۵۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۲۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۲کائدی۱۰۸۵۹۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۷۰۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۳کرمی۱۰۸۴۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۰۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۴کیان پور۱۰۸۴۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۵گلرد۱۰۸۴۵۷چمستان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۳۰۲۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۶گودرزی۱۰۸۵۵۰احمدابادمستوفی۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۲۸۲۳۳۱۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۷لطفی۱۰۸۵۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۸ماکی۱۰۸۳۹۷کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۲۵۷۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۹مقیمی۱۰۸۳۹۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۷۸۸۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۰مولایی۱۰۸۰۴۲سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۹۳۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۱نشمیل۱۰۸۵۵۸بیجار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۵۹۲۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۲نصیری۱۰۸۴۴۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۱۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۳نوشاد۱۰۸۵۰۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۷۹۹۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۴ورززیدهخواف۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۵۸۵۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۵وکیلی۱۰۸۵۸۰لواسان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۰۴۲۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۶هاشمیانتهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۷هدائیان۱۰۸۵۰۵شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۴۳۱۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۸یزدانی۱۰۸۵۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۹۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳