دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ تا ۵ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم خانی۹۹۹۷۰یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۳۴۰۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲ابراهیمی۹۹۹۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۵۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۳احمدی۹۹۹۴۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۶۲۲۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۴احمدی۹۹۹۶۸رودهن۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۳۰۷۵۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۵امینی فر۱۰۰۰۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۳۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۶انتظاری۹۹۹۳۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۲۳۸۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۷برآبادی۱۰۰۰۵۰اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۳۵۱۲۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۸توکلی۱۰۰۰۴۸کاشان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۴۷۴۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۹جامی۹۹۹۶۴تربت جام۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۳۸۳۵۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۰جمالی۹۸۴۵۴قهدریجان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۲۹۳۰۰۸۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۱جهان دیده۱۰۰۰۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۲۸۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۲حسنی۱۰۰۰۴۱رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۲۱۷۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۳خواجه۱۰۰۰۴۴کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۴۸۴۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۴داوودی۹۹۹۸۴قم۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۵۱۰۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۵دربندیان۹۹۹۴۷اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۲۲۷۷۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۶درعلی۹۹۹۵۳نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۴۳۱۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۷دندش۹۹۹۳۲بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۵۵۳۷۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۸رادمهر۹۹۹۸۸ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۴۲۰۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۹رحیمی۹۹۹۷۶ایلام۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۵۶۴۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲۰زادعابد۱۰۰۰۴۷ایمانشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۵۷۵۲۸۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲۱زندی۹۹۹۷۷سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۳۲۹۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲۲سعادتمند۹۹۹۸۷قم۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۶۱۲۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲۳سهرابی۹۹۹۴۸بروجن۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۳۶۲۰۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲۴شامی زاده۹۹۹۶۷قم۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۱۸۱۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲۵شفقتی۹۹۹۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲۶شکریان۹۹۹۶۲ایوان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۴۰۸۷۰۶۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲۷شمسی۱۰۰۰۵۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۲۰۶۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲۸صادقی۹۹۹۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۵۲۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲۹صبوری۹۹۹۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۵۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۳۰صفامنصوری۹۹۹۵۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۲۵۰۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۳۱طاولی۹۹۹۷۹آمل۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۴۶۳۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۳۲عسکریان۹۹۹۸۰داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۶۳۳۵۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۳۳عطائیان۹۹۹۷۴ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۴۹۵۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۳۴غیاثی۱۰۰۰۴۹اقلید۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۴۵۲۵۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۳۵فلاح۹۹۹۸۶بافق۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۵۴۳۰۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۳۶کرایی۹۹۹۵۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۴۴۱۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۳۷کهنسال۹۹۹۵۱بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۶۰۱۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۳۸گودرزی۹۹۹۶۵نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۱۷۰۲۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۳۹لیلوی شوشتری۹۹۹۶۶شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۳۱۸۲۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۴۰مجاوری۹۹۹۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۲۷۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۴۱محمدعلی نسب۹۹۹۵۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۳۷۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۴۲محمدی۱۰۰۰۵۱بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۱۹۱۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۴۳محمدی۹۹۹۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۳۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۴۴مسعودی۹۹۹۹۰رامسر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۵۸۶۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۴۵میرحسینی۹۹۹۷۵طالقان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۲۶۰۷۳۳۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۴۶نعمتی۱۰۰۰۲۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۴۱۹۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۴۷یعقوب زاده۹۹۹۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۱۰۰۷۲۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۶