دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ تا ۵ اسفند ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۱۱۸۸۸۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۵۷۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲ابراهیم خانی۱۱۹۰۵۴یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۷۸۸۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳ابراهیمی۱۱۹۰۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۵۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴اتحادی۱۱۸۸۹۱لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۶۷۹۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۵احدی۱۱۷۱۰۳قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۴۶۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۶احمدپور۱۱۸۹۶۳مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۱۳۷۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۷ازاد۱۱۹۰۱۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۱۳۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۸اسدیان۱۱۸۸۷۱رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۹۲۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۹اسکندری۱۱۹۰۴۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۶۸۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱۰اشنا دلخوش۱۱۸۸۸۱بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۶۷۶۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱۱افضلی۱۱۹۰۵۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۹۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱۲اکبری۱۱۸۸۶۴بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۴۳۳۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱۳امانی۱۱۹۰۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۲۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱۴بوستانی۱۱۸۸۶۲یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۰۳۳۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱۵بهروزی زاد۱۱۸۹۹۰مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۲۶۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱۶پاک وطن۱۱۸۸۶۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۵۰۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱۷پرنیان۱۱۹۰۳۸بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۹۳۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱۸پورمقدم۱۱۹۰۱۶رامشیر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۷۹۷۴۲۶۳۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱۹تکبیری۱۱۹۰۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۳۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲۰جدی۱۱۸۸۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۶۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲۱جعفری۱۱۹۰۱۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۰۳۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲۲جعفری۱۱۹۱۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۷۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲۳جوشایی۱۱۸۸۸۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۹۲۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲۴حمیدی۱۱۸۸۹۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۶۸۹۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲۵حیدریان۱۱۸۸۹۰همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۴۶۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲۶خنجری۱۱۹۰۴۱کنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۰۷۹۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲۷دارابی۱۱۹۱۵۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۶۳۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲۸دانشی کهن۱۱۸۸۸۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۲۸۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲۹دهقان۱۱۸۸۹۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۶۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳۰رجبی۱۱۸۹۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۲۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳۱رستگار۱۱۹۰۶۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۱۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳۲رفیعی۱۱۸۸۷۴ری۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۵۷۶۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳۳سربازوطن۱۱۸۸۷۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۷۷۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳۴سعادت پیشه۱۱۸۸۲۲یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۸۰۸۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳۵سعادتی۱۱۸۹۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۴۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳۶سمیعی۱۱۹۰۴۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۴۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳۷شاولی۱۱۸۹۳۲ایذه۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۸۹۱۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳۸شاهسون۱۱۹۰۵۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۸۲۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳۹شاهین۱۱۸۸۹۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۲۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴۰شفاعت طلب۱۱۸۸۲۷منجیل۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۷۹۶۵۴۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴۱شکرگذار۱۱۸۹۶۸داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۴۷۸۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴۲شهبازی۱۱۸۸۷۳نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۰۱۰۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴۳شیردل باچوانلو۱۱۸۸۷۹قوچان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۳۵۰۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴۴شیرنظر۱۱۹۰۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۰۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴۵شیروانی۱۱۸۸۹۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۷۸۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴۶طالب پور۱۱۸۹۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۳۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴۷طاها نژاد۱۱۸۸۸۲آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۴۵۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴۸ظهیری۱۱۹۰۶۹ایلخچی۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۰۴۴۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴۹عاصفی۱۱۸۸۸۶بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۸۳۷۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۵۰عبادی مهوار۱۱۸۸۹۵همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۷۸۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۵۱عباس زاده۱۱۹۰۴۴کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۸۶۴۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۵۲عباسی۱۱۸۹۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۵۳عرب۱۱۸۸۸۰خورزوق۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۱۳۷۸۳۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۵۴علی نژاد۱۱۸۹۷۳رودسر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۷۶۴۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۵۵عمرانی۱۱۹۰۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۳۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۵۶عوض زاده۱۱۸۹۷۸شیروان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۱۳۳۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۵۷فرح بخش۱۱۸۹۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۶۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۵۸فصیح۱۱۹۰۵۵خشکرود-مرکزی۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۵۹۵۳۷۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۵۹فعال۱۱۹۰۴۹اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۷۹۵۲۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۶۰فلاح۱۱۹۰۰۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۸۶۴۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۶۱قادریان۱۱۹۰۳۹بانه۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۰۴۴۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۶۲قربانی۱۱۹۰۶۴داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۸۲۵۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۶۳قربانیان۱۱۸۹۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۳۵۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۶۴قیصر۱۱۹۰۴۳زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۳۵۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۶۵کلانتری۱۱۸۸۸۸سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۲۱۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۶۶گلزار۱۱۹۰۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۳۴۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۶۷لواسانی۱۱۸۸۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۵۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۶۸مبارک۱۱۵۵۸۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۷۹۹۱۶۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۶۹محبی۱۱۹۰۴۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۵۹۳۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۷۰محمدی۱۱۸۸۹۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۵۰۶۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۷۱مرادی۱۱۸۹۷۲مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۱۰۳۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۷۲مراقی۱۱۸۹۵۰قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۹۰۳۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۷۳مرتجائی۱۱۹۰۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۰۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۷۴مشایخی۱۱۹۰۱۷جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۱۵۴۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۷۵مصطفوی۱۱۹۰۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۷۶مومن نیا۱۱۸۸۶۹بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۴۱۶۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۷۷مومنی۱۱۹۰۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۷۹۸۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۷۸میرحیدری۱۱۸۸۶۰کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۷۱۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۷۹ناجی۱۱۸۹۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۹۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۸۰نجاتی۱۱۹۰۴۸پرند۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۳۴۴۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۸۱ندایی۱۱۸۸۸۹گرمی۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۲۳۳۰۵۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۸۲نعمت الهی۱۱۸۹۶۶آباده۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۹۱۲۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۸۳هاشمی۱۱۸۹۶۲بندر گز۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۲۵۰۰۴۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۶