دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱انیس حسن وندخارک۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۰۳۹۵۷۵۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۲پرستو بهره وررشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۹۱۷۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۳پریدخت صالح پوراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۱۰۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۴حمیدرضا افشارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۰۲۶۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۵خشایار گرجیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۹۸۰۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۶داوود خدامیبروجن۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۸۴۶۹۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۷رضا پویان مهرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۰۰۴۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۸زهرا عبد الله زادهکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۰۷۷۴۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۹زهرا گلستانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۹۷۹۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۱۰سارا افتخاریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۰۸۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۱۱سارا سعیدیانایذه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۹۶۶۳۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۱۲سبحان موسویارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۸۸۰۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۱۳سعید عظیمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۰۹۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۱۴سمیرا ایل خانیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۸۷۱۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۱۵سید علی بصیراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۱۱۷۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۱۶سیده مریم میر جهان مردیبندر دیلم۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۰۵۰۸۷۵۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۱۷سیده مستوره سیدینقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۱۳۶۴۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۱۸شادی شمسیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۰۶۳۹۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۱۹شهناز شریفیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۱۹۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۲۰شهناز مریخشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۹۹۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۲۱عباس حسین پوربابلسر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۲۲۴۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۲۲عفت علی محمدیرودسر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۹۲۹۸۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۲۳فاطمه افضلیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۸۶۷۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۲۴فاطمه آقاجانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۲۰۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۲۵فاطمه قدریبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۹۵۲۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۲۶فرانک سعیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۹۰۵۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۲۷مجید قدیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۱۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۲۸محمد آرمان پورکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۸۳۶۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۲۹محمد رفیعیشازند۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۹۳۰۵۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۳۰مریم جهانیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۱۲۳۳۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۳۱مریم وکیل صمدیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۸۵۱۸۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۳۲مژگان درویش بیگیلار۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۰۱۱۶۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۳۳مهدیه قربان زادهقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۱۴۷۴۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۳۴مهلا اعلائیبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۱۶۹۱۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۳۵مهین محتشمیبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۰۴۸۴۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۳۶نرگس بختیاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۱۷۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۳۷نسرین نوروزیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۱۲۱۸۴۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۳۸نسیبا مرادیکامیاران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۸۲۷۴۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۳۹نگین سلیمانیشازند۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۹۴۱۵۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۴۰نیوشا جعفریآبگرم۸۹۲۵۹۰۲۲۲۰۰۰۰۸۹۵۶۳۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۴