دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ و ۳۰ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۱۱۲۱۱۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۴۸۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲احدی۱۱۲۰۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۰۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳احمدپور۱۱۲۰۱۰مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۹۲۹۱۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴اردبیلیان۱۱۲۰۴۳کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۹۰۱۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۵اسکویی۱۱۲۰۱۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۰۵۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۶اشتیانی۱۱۲۰۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۴۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۷باقری۱۱۲۰۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۶۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۸بهمنی۱۱۱۹۹۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۱۱۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۹پیروی۱۱۱۹۹۴قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۴۸۸۹۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۰ترکمان۱۱۲۱۱۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۲۶۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۱توفیقی۱۱۲۰۱۸طبس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۱۱۵۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۲تیمورنژاد۱۱۲۰۹۷هیچرود۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۷۰۵۴۶۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۳جان نثاری۱۱۲۰۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۳۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۴جاهد۱۱۲۰۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۸۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۵خاکی۱۱۲۱۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۹۳۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۶خطیری۱۱۲۰۹۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۵۷۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۷دارابی۱۱۲۰۰۶نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۱۶۹۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۸دشتی۱۱۱۰۳۹اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۲۷۴۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۹رسول زاده۱۱۲۰۹۵بوکان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۰۳۷۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۰رفیعی۱۱۲۱۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۷۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۱ریاحی۱۱۲۰۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۰۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۲زینلی۱۱۲۰۳۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۸۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۳ستارزاده۱۱۲۱۰۹کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۳۴۷۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۴سلاحورزی۱۱۲۰۲۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۵۲۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۵سلیمی۱۱۲۰۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۴۹۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۶شادکامبوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۱۰۶۰۷۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۷شریعتی۱۱۲۰۳۰علی آباد(گلستان)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۶۵۷۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۸شیخ علیپور۱۱۲۰۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۵۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۹صفری۱۱۲۰۹۹مامونیه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۱۰۵۸۸۲۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۰صفی۱۱۱۹۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۷۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۱طیباتی۱۱۲۱۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۹۵۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۲عزیزی راد۱۱۲۰۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۴۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۳علی نژاد۱۱۱۹۹۳بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۵۴۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۴غلامی۱۱۲۰۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۳۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۵غلامی۱۱۲۰۹۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۶۹۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۶فریمانی۱۱۲۰۰۰بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۹۶۴۴۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۷قادری۱۱۲۰۳۸بابل۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۹۶۴۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۸قاسملو۱۱۲۱۴۷سعیدآباد(تهران)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۳۳۷۳۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۹قاسمی۱۱۲۰۲۰زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۹۰۲۳۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۰قربانی۱۱۲۰۰۷آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۷۱۳۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۱قلمی۱۱۲۱۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۶۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۲لطفی۱۱۲۰۰۸شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۹۴۰۳۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۳مرسلی۱۱۲۱۴۰کیش۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۸۲۹۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۴مرشدی۱۱۲۰۲۴دامغان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۴۳۷۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۵مسعودی۱۱۲۰۲۳رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۸۰۸۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۶معصومیایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۲۴۷۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۷ملایی۱۱۲۰۶۶لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۱۰۵۶۶۹۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۸ملکی۱۱۲۰۳۶اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۹۱۹۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۹منصوری۱۱۲۰۳۲بروجن۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۹۶۶۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۵۰موذن۱۱۲۰۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۵۱موسوی۱۱۲۰۲۲ارسنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۹۳۲۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۵۲یعقوبیان۱۱۲۰۳۵طبس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۲۱۸۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱