دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اشرف سادات بید گلیآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۸۶۹۳۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۲افسانه امینیهیچرود۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۵۹۹۳۴۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳افسون دهقانبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۶۰۴۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۴اکرم نقادهکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۹۲۱۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵الهام شاپوریانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۸۲۵۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۶الهه کاظمیآبادان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۵۲۳۳۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۷امیر حسین اعرابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۱۵۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۸امیر علیزادهرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۹۴۴۹۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۹آسیه صمد زادهکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۹۳۲۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۰بهار صدرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۹۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۱پروانه ساجدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۰۲۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۲پریسا مددیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۹۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۳جلیله قادریسقز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۴۳۴۹۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۴حجت باسرهایلام۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۳۷۵۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۵حنانه فتحی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۱۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۶دلارام اصغریسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۵۴۵۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۷راضیه شهریاریگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۸۷۳۴۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۸زهرا ابراهیمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۱۸۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۹زهرا اکبریاسفراین۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۳۹۱۴۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۲۰زهرا آهنیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۴۲۳۳۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۲۱زهرا داداشاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۱۷۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۲۲زهرا زندیکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۵۷۰۳۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۲۳زهرا صادقیجاجرم۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۱۹۷۶۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۲۴زهرا گلستلانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۷۴۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۲۵زهره غلامی نژادکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۵۸۱۴۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۲۶زیبا صفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۰۳۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۲۷زینب پور قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۰۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۲۸زینت نیک بختتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۰۸۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۲۹ژگان شاهین فراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۹۰۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳۰سارا درویشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۰۰۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳۱سپیده جلالیانفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۶۷۷۶۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳۲سحر سوریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۵۰۴۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳۳سعیده ادهمسرخه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۵۵۰۸۰۳۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳۴سعیده سرابادانیتفرش۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۴۷۴۹۰۳۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳۵سلیمانیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۴۸۸۶۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳۶سمانه کلاتهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۷۳۷۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳۷سمیرا ادیبیقدس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۹۵۴۹۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳۸سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۰۴۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳۹سمیه جوکارفسا۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۸۵۷۳۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۴۰سوسن لکزیاننیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۷۷۱۸۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۴۱سیما کلانترییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۳۸۵۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۴۲شکیبا شریفیاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۷۲۳۲۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۴۳عاطفه ابراهیمیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۱۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۴۴عبد الرئوف مرتضویمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۷۹۳۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۴۵فاطمه رفیعیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۴۵۷۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۴۶فاطمه قلی زادهبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۶۲۲۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۴۷فرشته ایران پورطبس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۴۱۷۶۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۴۸فرناز شیروانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۰۶۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۴۹لوییز نیک روشتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۹۹۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵۰ماصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۸۹۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵۱مائده بهرامیاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۷۱۲۲۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵۲مجید غلام پورقروه درجزین۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۴۶۲۰۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵۳محبوبه شعبانیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۶۱۲۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵۴محبوقبه هدایتیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۷۵۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵۵محدثه باغیمحمدشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۷۰۵۲۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵۶محسن محمد خداییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۹۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵۷محمد جواد عالی پورسرپل ذهاب۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۴۰۱۵۰۶۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵۸محمد حسین قربان علیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۰۵۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵۹مرجان وردیانکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۶۸۶۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۶۰مرضیه باقری نصیبرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۶۳۲۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۶۱مرضیه باویاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۵۳۳۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۶۲مرضیه صالحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۸۰۳۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۶۳مریم خوشبختخرمشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۵۱۳۳۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۶۴مریم صنعت کارکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۹۱۰۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۶۵مریم کاشانکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۱۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۶۶مریم کاظمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۰۱۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۶۷مژگان سید جعفریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۶۹۷۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۶۸مژگان عجم لورشت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۶۵۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۶۹معصومه عیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۱۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۷۰مهسا برجیانبروجن۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۴۴۸۳۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۷۱مینا اکبریانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۸۴۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۷۲مینا خنجریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۱۶۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۷۳مینا رضاییرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۶۴۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۷۴نادیا قباییبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۴۹۲۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۷۵نازنین کریم پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۸۱۴۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۷۶ندا ریحانی فردشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۸۳۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۷۷نسیم حسن شاهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۸۸۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۷۸نصیریگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۵۶۴۹۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۷۹وحید سلیمانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۷۶۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۸۰هانیه عدالت پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۱۳۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۸۱هدیه نجیبتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۲۰۷۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۸۲یاس بابایییسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۷۸۵۹۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۸۳یلدا محمدی زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۶۰۰۱۶۶۵۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۳۰