دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهه حسنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۶۱۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲امیر ابراهیم محمد پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۶۲۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۳آزاده متقیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۲۱۴۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۴باغستانیشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۴۵۲۲۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۵بهاره پور میریشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۴۴۸۱۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۶بهاره محمود آبادیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۲۵۰۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۷بیتا لطیفیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۱۴۷۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۸پرناز بناییانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۶۳۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۹پریسا حسام فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۵۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۰پریسا رضاییکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۳۱۷۱۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۱پریما نجفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۵۹۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۲پوریا جبال بازیجیرفت۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۲۴۶۹۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۳تارا جمالیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۲۰۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۴حمیده رفیعیری۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۴۸۲۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۵حیدریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۳۹۰۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۶دنیا برزه کارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۶۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۷رضا خطیبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۵۸۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۸رضا عسکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۵۳۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۹زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۲۷۲۷۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲۰سارا موسی پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۳۳۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲۱سحر درکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۵۶۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲۲سمیه رحمانیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۲۳۸۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲۳سمیه عزیزیسعادت شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۳۵۶۶۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲۴سیمین مختاریبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۳۸۶۳۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲۵شکوفه مرادیپلدختر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۱۷۷۳۰۶۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲۶شیوا رستمیانهرسین۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۳۰۸۸۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲۷صدیقه خداییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۵۴۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲۸فاطمه رحمانیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۲۹۱۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲۹فاطمه کرمانی زادهکوهپایه۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۴۶۹۰۰۸۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۳۰فائزه مهر وشتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۶۰۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۳۱فرانک سرمدینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۴۳۹۱۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۳۲فرزانه هاتفشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۴۹۴۹۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۳۳فرناز اختریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۳۴۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۳۴فرناز شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۳۲۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۳۵مائده منصوریکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۴۰۸۱۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۳۶محمد جواد ثقیلیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۳۷۵۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۳۷مریم خرم فردشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۱۸۵۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۳۸مریم خسرویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۵۷۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۳۹مریم خوشبختخرمشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۳۶۹۱۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۴۰مریم غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۵۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۴۱مریم نادرینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۴۲۸۱۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۴۲معصومهخرمدره۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۲۸۶۹۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۴۳معصومه قربانیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۲۲۱۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۴۴مونا شاه محمدیلواسان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۵۰۵۴۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۴۵مهدیه خلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۴۷۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۴۶مهسا صادقیزواره۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۴۱۱۵۰۸۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۴۷مینا توکلیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۲۶۰۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۴۸نازیلا عبدیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۱۶۴۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۴۹ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۱۵۷۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۵۰ندا خسرویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۵۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۵۱نسرین آقا محمدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۱۹۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۵۲هدی رستگارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۴۰۰۱۶۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰