دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اصغریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۱۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲الهام اخلاقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۲۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۳آزاده موسویکازرون۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۰۴۶۷۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۴بهزاد باباییهریس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۰۶۷۳۰۵۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۵پریسا خواجوییکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۰۹۹۰۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۶پریسا صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۱۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۷حسین جعفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۱۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۸حمیده کمالیاردکان-یزد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۰۰۴۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۹خدیجه انصاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۱۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۰ریحانه امیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۲۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۱زهرا محمودیملارد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۱۰۱۸۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۲سپیده فلکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۱۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۳سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۰۹۹۱۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۴سمیرا کاریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۰۸۸۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۵سهیلا امیریجوانرود۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۰۹۷۲۶۶۷۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۶شمسی عبدیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۰۷۷۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۷فریبا صمدیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۱۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۸لیلا احمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۰۳۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۹ماریا الوان پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۰۵۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲۰مژگان شجاع نجفیخلیل آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۰۱۰۰۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲۱معصومه سهرابیاسلام آبادغرب(کرمانشاه)۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۰۹۸۵۱۰۶۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲۲مهدی ابوالقاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۱۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲۳مهلقا امین الملکبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۰۲۲۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲۴نسیم باقر پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۱۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲۵نغمه نبییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۲۰۰۱۱۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۳۰