دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسفندیار فیروزیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۱۸۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲اسما مطیعیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۰۸۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۳امید صفریفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۲۰۴۹۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۴بردباراسالم۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۰۹۹۸۲۴۳۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۵رویا سعادت فرداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۱۹۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۶زریناز جمالهبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۰۹۷۵۶۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۷زهرا اسماعلیجم۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۲۶۲۴۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۸سارا شیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۱۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۹سارا قندهاریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۰۷۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۰سارا نوروزیانقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۰۳۱۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۱ستاره میلانیقم۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۰۹۴۱۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۲سحر کوشکیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۰۹۵۴۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۳سحر میرزاییگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۲۲۱۵۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۴سمیرا تاج میر ریاحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۱۷۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۵شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۲۵۶۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۶شقایق نجفیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۰۹۶۷۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۷شیوا شفیعی رادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۰۵۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۸عربورزنه۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۲۱۴۲۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۹علی شفیعیعلویجه۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۱۶۶۹۰۸۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۰فاطمه ترابیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۱۳۵۹۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۱فاطمه صدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۱۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۲فاطمه گلشکنبومهن۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۱۲۱۵۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۳فرزانه دیو سالارلواسان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۱۴۷۴۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۴فرزانه شبانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۰۹۱۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۵گلستانیری۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۱۵۸۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۶مریم عبادیقروه درجزین۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۲۴۱۴۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۷مهدیه مطلبی راداراک۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۰۱۴۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۸مینا رضویمیانکوه۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۰۰۰۵۶۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۹مینا نیر محمدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۰۲۵۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۳۰ناهید رضاییخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۰۹۸۹۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۳۱نجمه رضاییبوانات۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۰۶۷۶۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۳۲نرگس سالاریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۲۳۹۱۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۳۳هانیه لنگر نشیننوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۶۰۰۱۰۴۰۸۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۳۰