دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ و ۲۹ فروردین

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۸۷۷۶۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۸۹۴۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۲احمدی۸۷۸۰۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۸۲۹۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳ادب زاده۸۷۷۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۹۹۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۴اهویی۸۷۷۹۴شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۱۵۳۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵بخشیپور۸۷۷۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۷۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۶براری۸۷۷۴۰آمل۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۹۵۲۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۷برزگر۸۷۷۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۷۲۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۸پورانوری۸۷۷۲۰دزفول۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۱۱۰۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۹پیرایش۸۷۷۹۳فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۹۸۴۷۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۱۰جوادپور۸۷۷۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۸۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۱۱جوادی۸۷۸۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۸۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۱۲حسنیساری۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۶۴۸۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۱۳حسین نژاد۸۷۷۵۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۱۸۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۱۴حیاتی۸۷۷۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۷۱۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۱۵حیدری۸۷۷۲۴اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۷۰۶۲۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۱۶خسروی۸۷۷۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۱۰۸۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۱۷خلجی۸۷۷۴۹ری۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۰۹۵۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۱۸خوارزمی۸۷۷۴۲یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۹۲۰۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۱۹رافتی۸۷۷۳۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۰۸۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۲۰رایزن۸۷۲۰۹بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۱۱۹۵۰۰۹۷۱۲۷۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۲۱رحمانی۸۷۷۲۶تاکستان۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۱۳۱۷۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۲۲رحیمی۸۷۷۵۲قدس۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۷۶۰۷۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۲۳رحیمی۸۷۷۹۵سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۰۱۹۰۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۲۴رزاقی راد۸۷۷۶۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۹۱۹۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۲۵رسول زاده۸۷۷۹۹قره ضیاءالدین۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۸۶۲۰۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۲۶رنجبر۸۷۷۸۲بردسیر۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۱۶۴۰۰۷۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۲۷روزبهانی۸۷۷۶۶ملایر۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۷۸۲۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۲۸زادگان خواجه۸۷۷۸۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۹۷۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۲۹زارعی۸۷۶۷۳خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۶۸۱۰۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۰زراعتی۸۷۷۵۱شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۱۹۶۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۱سیمیاری۸۶۶۴۸خرم آباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۷۷۱۵۴۶۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۲صادق۸۷۷۸۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۹۶۳۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۳صادقی۸۷۷۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۸۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۴صالحی۸۷۷۱۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۰۵۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۵عبدلی۸۷۶۷۲ملایر۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۰۴۱۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۶علی بخشی۸۷۷۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۸۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۷علیزاده۸۷۷۱۵صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۲۰۰۷۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۸علیمردانی۸۷۷۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۹۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۹غلامی۸۷۷۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۰۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۴۰فاضل۸۷۷۱۴کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۶۷۰۲۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۴۱فروزان۸۷۷۳۶آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۷۵۰۰۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۴۲قاسمی۸۷۷۴۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۶۹۱۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۴۳قلیزاده۸۷۷۷۴قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۷۳۸۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۴۴قنبری۸۷۸۰۳سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۷۹۳۰۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۴۵کاموسی۸۷۷۸۳زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۱۷۴۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۴۶کرد۸۷۷۷۷آمل۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۰۰۸۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۴۷کرمی۸۷۷۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۸۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۴۸کشاورزحداد۸۷۲۲۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۱۲۱۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۴۹کیخا۸۷۷۲۸آزاد شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۹۴۱۷۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵۰گرجی زاده۸۷۷۸۵مصیری۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۸۵۱۲۷۳۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵۱گل بهار۸۷۸۰۲زابل۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۸۰۷۵۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵۲محمدی۸۵۱۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۶۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵۳مختاری۸۷۷۳۲پرند۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۰۶۲۷۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵۴مرادی۸۷۷۷۳هفتگل۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۰۷۳۵۶۴۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵۵مومن زاده۸۷۷۶۰ری۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۰۲۹۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵۶میرطباطبائی۸۷۷۳۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۱۰۹۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵۷نقیبی۸۷۷۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۶۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵۸نگارنده اقتدار۸۷۷۴۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۰۹۴۲۰۰۰۴۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵۹نوائی۸۷۷۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۶۱۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۶۰هاشمی۸۷۲۴۳اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۳۰۰۰۵۹۳۱۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۳۰