دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ و ۲۹ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم سامانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۲۹۹۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲الهام صابریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۰۱۵۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳امیر خدارحم پورگرمدره۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۰۵۰۵۳۱۶۳۸۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴آزاده داوریقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۱۵۱۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۵آمنه بهمن یاریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۲۲۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۶بتول کرباسیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۲۷۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۷حامد صورتیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۲۰۲۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۸حسناراک۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۱۹۰۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۹دلربا جعفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۴۰۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۰راحله هوشنیعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۱۷۵۹۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۱راضیه قنبریبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۰۹۳۹۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۲رستگار فرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۲۱۹۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۳رویا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۴رها خلیفهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۲۴۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۵زهرا اسکندریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۳۸۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۶زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۲۵۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۷زهرا خوش رفتارمینو دشت۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۰۶۴۹۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۸زینب روح بخشکاشمر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۰۴۴۹۰۹۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۹سحر ریاحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۲۶۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۰سمانه سادات منصوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۴۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۱سمانه موسی پوربندرامام خمینی۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۰۸۵۲۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۲سید نوریرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۰۳۷۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۳شفافه احمدیسقز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۱۲۱۵۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۴شهرزاد کاظمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۳۵۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۵طیبه جعفریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۳۳۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۶عالمه سلیمان پوربابل۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۱۴۵۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۷فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۴۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۸فاطمه برناتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۴۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۹فاطمه شریفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۳۶۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۰فاطمه طباطبائیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۳۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۱فائزه موسوی نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۳۷۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۲فریبا منصورییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۰۰۰۱۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۳کمال زارعسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۱۳۴۴۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۴ماندانا خاکپورنور۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۱۶۹۵۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۵مائده منصوریکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۲۸۲۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۶محمد موذنگالیکش۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۰۷۸۰۴۹۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷مرجان اسد اللهیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۱۱۴۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸مرجان بهزادینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۳۰۳۰۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۹مروارید فرودیانیزد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۰۲۷۱۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰مریم رضاییاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۱۸۹۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱مریم عربیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۳۱۷۴۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۲مریم مستوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۳۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۳مهدیه دهقانیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۱۰۲۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۴مهناز سروتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۱۳۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۵ناهید گرجیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۳۰۶۰۰۰۹۹۰۸۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۳۰