دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱پرورشتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۸۵۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۲حسین یوسفیآبسرد۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۸۲۶۹۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۳حمید موسویاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۷۸۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۴روحی پورهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۷۳۸۴۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۵ساناز واعظیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۷۷۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۶شیدا حیدرینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۶۸۸۳۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۷شیرین حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۸۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۸فاطمه موید فردشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۷۱۰۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۹فرزانه فرجیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۶۶۷۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱۰گلاره کیانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۸۰۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱۱لیلا کسبیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۷۲۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱۲ماریا قاضیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۷۵۴۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱۳محبوبه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۸۳۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱۴مرضیه بیناییمهدیشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۷۴۸۸۰۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱۵منصوره صالح پوراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۷۹۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱۶مهدی صمدیمیانه۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۷۶۴۷۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱۷مهرنوش روزبهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۸۶۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱۸مهسا افتخاریشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۸۱۴۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱۹میعاد شادکامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۶۷۸۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۲۰نوشین غلامرضا پوررفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۷۰۴۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۲۱هلن مازندرانیکردکوی۸۹۲۵۹۰۲۱۲۲۰۰۰۶۹۸۳۰۴۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹