دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ تا ۳۰ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اباذری۹۶۶۳۷شهرضا۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۹۹۲۰۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۲اتحادی۹۶۷۵۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۲۸۳۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۳اشرفی زاده۹۳۶۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۰۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۴اصغری۹۶۷۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۷۳۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۵اقائی۹۶۶۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۹۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۶اکبری۹۶۷۲۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۱۸۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۷امیدی۹۶۷۰۱سیاهکل۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۸۶۸۵۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۸امینی۹۶۶۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۹۳۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۹اهل یرف۷۸۱۳۰اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۶۱۲۲۰۰۰۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۰بابایی۹۶۷۰۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۱۷۱۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۱بابایی۹۶۷۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۹۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۲باطبی۹۶۷۳۹فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۷۵۶۵۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۳بلوکی۹۶۶۴۱لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۹۴۸۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۴بهاری۹۶۷۴۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۷۷۸۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۵پارساپور۹۶۵۷۴نظرآباد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۶۰۱۵۰۳۳۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۶پوراصلی۹۶۷۰۰صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۰۳۷۰۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۷جعفری۹۶۶۱۹پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۷۲۴۲۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۸جوادی۹۶۷۶۵کاشان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۱۴۹۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۹حبیبی۹۶۶۹۶قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۸۳۶۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۲۰خرمی نیا۹۶۷۴۹قم۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۲۴۰۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۲۱خسرونژاد۹۶۷۰۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۶۵۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۲۲درشتیان۹۶۶۹۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۸۵۷۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۲۳رجبی۹۶۷۴۳باغ بهادران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۲۱۸۰۸۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۲۴رحیم پور۹۶۷۸۶مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۶۸۷۵۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۲۵رستمی۹۶۷۳۶پردیس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۱۲۷۵۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۲۶رضازاده۹۶۷۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۷۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۲۷رضاعلی۹۶۷۲۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۹۶۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۲۸رضایی۹۶۷۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۱۵۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۲۹زارع زاده۹۶۶۹۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۹۵۹۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۳۰زارع زمان۹۶۷۴۱یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۱۳۸۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۳۱زارع۹۶۷۱۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۸۲۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۳۲زنجانی۹۶۷۳۰زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۶۷۶۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۳۳سلطانزاده۹۶۶۱۸سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۸۹۰۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۳۴سلطانی۹۶۷۱۰آستارا۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۸۸۰۰۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۳۵سلیمانی۹۶۷۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۱۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۳۶شاملی۹۶۷۳۱رامسر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۰۲۶۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۳۷شرقی۹۶۷۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۲۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۳۸شریفی فر۹۶۷۲۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۰۱۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۳۹صادقیان۹۶۷۰۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۹۷۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۴۰صدیقی۹۶۷۳۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۸۱۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۴۱ضرغامی۹۶۷۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۱۰۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۴۲طبیب زاده۹۶۷۳۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۰۹۱۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۴۳عرب۹۶۷۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۷۰۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۴۴عسکری۹۳۴۶۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۷۹۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۴۵عیدی مراد۹۶۶۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۱۶۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۴۶غلامزاده۹۶۷۲۱داران-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۶۹۸۲۰۸۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۴۷غلامی۹۶۶۹۷شوش۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۰۷۰۰۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۴۸غلامی۹۶۷۳۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۲۷۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۴۹غیاثی۹۶۷۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۲۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۵۰فدایی۹۶۷۵۱بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۸۰۴۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۵۱قمشی۹۶۷۵۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۲۲۸۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۵۲گل دوست۹۶۶۹۴نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۹۲۶۷۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۵۳لک زایی۹۶۳۴۳زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۶۳۳۷۰۰۹۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۵۴محمدی۹۶۲۸۲ترکمانچای۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۷۸۸۷۵۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۵۵محمدی۹۶۷۰۵ملارد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۰۶۹۲۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۵۶محمدی۹۶۷۱۹بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۹۸۱۲۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۵۷مرادی۹۶۳۳۶شهریار۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۶۲۳۰۰۳۳۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۵۸معتمدی۹۶۷۷۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۲۳۹۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۵۹موسوی۹۶۷۲۴قیدار۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۰۰۴۷۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۶۰موسی پور۹۶۶۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۰۴۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۶۱مهاجری۹۶۷۲۵گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۲۹۴۰۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۶۲نبی پور۹۶۷۲۶آمل۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۶۶۶۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۶۳نصرتی۹۶۷۸۸نی ریز۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۷۴۵۷۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۶۴نصیری۹۶۷۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۷۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۶۵نظری۹۶۷۰۳پرند۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۸۴۷۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۶۶نعمتی۹۶۷۴۰آمل۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۱۱۶۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۶۷نیک نگر۹۶۰۱۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۸۷۹۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۶۸واحدی۹۶۷۸۷مشکین دشت۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۲۶۱۷۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۶۹وحدانی۹۶۷۱۶بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۹۰۵۸۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۷۰یوسفی۹۶۶۳۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۳۰۰۸۶۴۴۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰