دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ تا ۳۰ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابخیز۱۰۴۳۸۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۲۲۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۲اسماعیلی۱۰۴۹۰۸ورزقان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۱۷۵۰۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۳امیری۱۰۴۶۸۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۰۱۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۴بهرامی۱۰۴۸۶۸شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۳۳۲۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۵حقانی۱۰۴۹۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۱۹۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۶روزبهانی۱۰۴۹۰۷بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۴۴۰۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۷صفا۱۰۴۷۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۱۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۸طلوعی۱۰۴۷۰۲کوچصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۱۸۵۷۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۹فرجی۱۰۴۸۵۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۷۶۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۱۰محمدی۱۰۴۸۶۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۶۵۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۱۱نهاوندی۱۰۴۷۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۱۲ابراهیمیان۱۰۵۰۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۱۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۳اتحادی۱۰۴۹۸۷لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۵۴۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۴استیری۱۰۴۹۱۷نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۶۷۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۵اسفندیاری۱۰۴۹۴۸گرمه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۵۹۲۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۶افشار۱۰۴۹۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۶۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۷افشار۱۰۵۰۸۴یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۲۲۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۸الوندی۱۰۵۰۵۰بیجار۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۹۷۲۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۹بخشیان۱۰۵۰۴۹نکا۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۰۳۰۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۰پوستینیبجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۱۸۵۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۱پیله وری۱۰۵۰۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۲تنها۱۰۴۹۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۶۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۳حبیبی۱۰۴۹۸۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۲۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۴حیدریکرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۱۶۳۷۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۵خانی۱۰۴۹۱۹نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۶۶۲۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۶خدابنده۱۰۴۹۱۰ابهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۱۹۶۰۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۷دلفانی۱۰۴۹۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۸دوایی۱۰۴۹۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۹راحتی۱۰۴۹۱۲محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۱۶۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۰رحمانی۱۰۵۰۱۷بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۴۴۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۱رحمانی۱۰۵۰۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۳۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۲رستگار مقدم۱۰۵۰۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۳رودسری۱۰۵۰۵۷رودسر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۱۱۲۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۴زراعتی۱۰۵۰۴۳شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۳۴۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۵سلیمانی۱۰۴۹۵۸سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۲۷۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۶سیدجوادی۱۰۴۹۰۹آذر شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۸۱۵۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۷صفری نژاد۱۰۵۰۸۵اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۷۰۷۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۸طالب۱۰۴۹۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۹طاهری۱۰۴۹۵۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۵۶۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۰طلایی۱۰۵۰۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۴۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۱طلوعی۱۰۴۹۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۲عارف زاده۱۰۵۱۲۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۶۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۳عبیدی۱۰۴۹۹۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۹۱۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۴عسگری۱۰۴۹۸۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۴۸۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۵عظیمی۱۰۵۰۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۶علوی منش۱۰۴۹۷۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۷۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۷علوی۱۰۵۰۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۸۷۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۸علیزاده۱۰۵۰۲۲سرخرود۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۱۲۵۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۹کاکولوند۱۰۵۰۲۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۳۶۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۰کرمی۱۰۴۹۸۱قم۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۷۵۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۱کساییان۱۰۵۰۵۸بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۰۰۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۲کشاورز۱۰۴۹۴۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۱۷۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۳گل محمدی۱۰۴۹۸۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۹۹۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۴مجلل۱۰۵۰۱۸بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۸۹۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۵محمدی فرد۱۰۵۰۱۳بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۴۷۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۶محمدی۱۰۵۰۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۹۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۷مرادی۱۰۴۹۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۸مشایختهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۹معصومی۱۰۵۰۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۲۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۶۰مقدم۱۰۴۹۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۶۱مهری۱۰۴۹۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۷۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۶۲وحدت۱۰۵۰۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۶۳ولی۱۰۵۰۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۰۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۶۴یعقوبی۱۰۴۹۸۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۲۴۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱