دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احلام علویاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۲۱۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲اسما کلامیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۷۸۷۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳اعظم ابراهیم پورکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۰۶۳۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۴اعظم حسینیدامغان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۸۳۸۰۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۵المیرا سلیم پوردوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۸۹۸۵۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۶الناز مجللبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۲۲۳۹۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۷الهام ثقفیکامیاران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۹۶۰۷۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۸الهام رجاییمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۲۷۲۷۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۹الهام سلمانیطبس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۹۲۶۵۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۰الهام صابریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۰۷۶۹۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۱الهام محمدیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۹۳۲۹۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۲آرام فانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۳۶۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۳بدری علی مردانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۳۳۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۴پارسا آقا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۳۴۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۵پارمیدا پاچیرری۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۳۱۸۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۶پروانه آقا شریفنیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۰۳۸۴۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۷پریسا آشنا گربندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۲۴۴۹۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۸پژمان محمدیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۰۸۸۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۹حمیده رفیعیری۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۳۲۹۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۰رامین مجیدیسقز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۹۵۴۸۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۱ریحانه منصوری خاهفومن۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۹۷۹۷۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۲زهرا دهقانفسا۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۱۶۹۰۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۳زهرا عباس نژادمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۰۲۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۴زهره اسلامیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۳۰۳۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۵زهره شفیعشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۱۹۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۶زینب حسن زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۴۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۷ساره اسد اللهیمحلات۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۸۸۴۸۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۸ستاره سلطانیفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۱۰۳۵۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۹سحر رضویانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۸۴۳۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳۰سعیده زیدانیامیدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۲۳۵۶۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳۱سمانه جعفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۴۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳۲سمیرا اعجمیلار۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۱۷۶۹۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳۳سمیه باقریفیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۲۹۴۱۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳۴سمیه مزگی نژادبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۹۱۵۶۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳۵سودابه کمالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۳۷۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳۶سهیلا عناف جهاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۲۰۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳۷سهیلا همتیآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۹۹۱۴۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳۸سیده مهلا قریشیجویبار۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۸۲۸۶۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳۹شقایق قربانیفارسان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۰۹۵۱۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۴۰شیخ زادهمیبد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۱۴۱۴۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۴۱طاهره غفاریلشت نشاء۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۹۸۱۰۴۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۴۲طیبه الیاسینورآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۷۹۳۷۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۴۳عبد الله قرداشخانیپارس آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۸۱۰۰۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۴۴علی علی بیگیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۸۰۱۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۴۵فاطمه سادات حسینیابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۱۳۷۳۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۴۶فاطمه نامداریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۱۸۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۴۷فریبا گلزار زادهیاسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۹۰۱۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۴۸فریده فولاد وندیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۱۱۲۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۴۹کلثوم وزیریکهنوج۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۰۴۱۰۰۷۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۵۰کیانیخوی۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۸۶۸۳۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۵۱محبوبه ور ناصریمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۲۸۳۷۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۵۲محمد گماریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۴۳۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۵۳محمد نظریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۳۵۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۵۴مرتضویدهاقان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۹۴۱۷۰۸۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۵۵مرضیه قنبر پورمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۸۵۰۷۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۵۶مرضیه میریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۰۰۵۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۵۷مریم امیریمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۱۵۸۳۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۵۸مریم عبادیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۲۵۵۹۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۵۹مریم مهیمنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۴۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۶۰مسعود رفیعیآبادان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۲۶۰۸۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۶۱مصطفی محزون زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۱۲۳۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۶۲مصطفی مرادیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۰۸۷۸۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۶۳منصوره مهاجریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۳۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۶۴مهدی عباس پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۳۸۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۶۵نازنین آل داوودمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۰۱۶۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۶۶ندا زید آبادیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۵۰۰۱۰۵۴۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۹