دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکبر زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۳۴۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۳۱۳۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۳الهه خدا بخشیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۳۷۲۴۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۴آزاده نور محمدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۴۲۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۵بازداردهلران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۲۸۳۱۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۶حسین علی مهر آورانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۴۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۷حنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۴۳۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۸ریحانه شهنازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۵۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۹زهره امیریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۳۰۲۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۰سارا بختیارفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۴۱۲۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۱سارا علی مردانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۴۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۲سارا نیاستیرامسر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۲۶۸۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۳ساسان طهماسبیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۴۴۶۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۴سالار رشیدیسمیرم۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۳۸۱۷۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۵سهیلا عباییاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۳۹۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۶سید مسعود بتولیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۵۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۷شکوفه صحراییاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۲۵۹۱۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۸عادل مظهریشهرجدیدسهند۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۳۲۷۴۰۵۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۹عذرا امین سرندتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۳۳۳۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲۰فاطمه مهدویقرچک۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۴۵۵۴۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲۱فائزه موسویتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۳۶۲۵۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲۲فرشته قلیچیتربت جام۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۳۵۰۰۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲۳کیا یاوریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۲۴۷۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲۴مرجان بهرام وندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۴۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲۵مرضیهکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۴۰۸۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲۶مریم جهان آراجم۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۲۷۳۱۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲۷مریم هدایتتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۵۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲۸منصوره سلطانیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۲۹۰۸۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲۹نرگس مقصودیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۰۹۱۰۰۰۴۶۰۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۹