دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ و ۲۸ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد یوسفی نژادایلام۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۹۲۲۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۲افسانه فنودیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۴۶۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۳الناز قرداشخانیپارس آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۹۴۷۶۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۴الهام اسماعیلیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۰۹۶۹۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۵الهام پور سلیمیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۹۹۹۳۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۶الهام دهقان پورتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۸۳۲۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۷الهام دهقانیجیرفت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۸۵۸۳۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۸بازداردهلران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۹۱۶۶۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۹بهرام خسرویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۴۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۱۰ثمین حسینیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۱۱حجت اسدیبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۰۳۷۸۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۱۲حسین اشرفاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۲۶۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۱۳حمیدرضا رجبیسورمق۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۱۵۸۰۷۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۱۴راستی پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۱۴۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۱۵ریحانه غندالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۴۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۱۶زهرا آتشاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۲۵۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۱۷زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۲۴۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۱۸زهرا فامیلینی ریز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۱۷۶۹۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۱۹زهرا همراهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۳۷۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۲۰زهره احمدیماسال۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۰۲۶۴۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۲۱زینب واحد دوستگیوی۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۹۳۸۳۵۶۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۲۲سارا امید بیکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۳۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۲۳سحر خزاییکامیاران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۹۶۴۶۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۲۴سرور موهانیشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۹۸۷۳۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۲۵سعید کریمیعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۰۴۱۸۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۲۶سعیده گلرخمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۱۰۹۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۲۷سعیده مسعودیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۱۶۴۲۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۲۸سکینه قاسمیبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۰۶۶۱۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۲۹سودابه صالحی نژادبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۹۷۵۶۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۳۰سیما عطرکیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۲۱۰۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۳۱شهرزاد آزادیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۱۳۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۳۲عسل دلفانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۳۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۳۳علی امینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۲۰۹۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۳۴علیرضا حسینیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۰۱۵۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۳۵علیرضا شیخ عطارپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۲۸۸۰۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۳۶فاطمه اسماعیل نیابابل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۰۵۵۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۳۷فاطمه بناهاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۴۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۳۸فاطمه دهقانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۱۲۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۳۹فاطمه فصیحخشکرود۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۹۰۵۲۳۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۴۰فاطمه کریمیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۱۹۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۴۱فاطمه گلمحمدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۸۷۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۴۲فرزانه امینی نشاطاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۳۰۷۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۴۳فریبا بک پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۴۵۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۴۴کمال خاکیبانه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۹۵۹۷۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۴۵لیلا نظریخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۰۸۰۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۴۶محدثه فراهانیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸۲۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۴۷مروارید شاهسوندتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۴۳۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۴۸مریم براتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۴۹مریم چهره پوراراک۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۸۹۳۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۵۰مریم نمازیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۲۷۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۵۱مژگان محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۳۸۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۵۲مژگان یوسفیقروه درجزین۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۸۴۱۰۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۵۳مطهره محمد پورپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۲۹۴۹۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۵۴معصومه عجمشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۱۸۷۴۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۵۵مهدی زمانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۲۳۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۵۶مهدی طهرانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۸۶۳۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۵۷مهرداد صباحیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۰۷۹۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۵۸مهیا جماعتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۳۱۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۵۹مینا عربتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۴۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۶۰ناهید نیک نامتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۳۹۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۶۱ندا سپه دوستتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۳۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۶۲نسرین جلالیتفت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۸۱۹۰۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۶۳نگار پاک بازرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۰۰۴۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۶۴نگار داداییشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۰۸۲۰۱۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۶۵هانیه دلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۲۲۱۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۶۶هانیه زارعتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۵۰۰۱۳۲۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۹