دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابدی۹۱۶۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۶۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۲ابراهیم خانی۹۱۷۳۸یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۱۳۴۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۳ابوافتحی اصل۹۱۱۲۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۷۰۹۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۴اتحادی۹۱۷۳۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۸۴۳۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۵اخوان۹۱۶۶۲کاشان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۳۱۵۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۶اسماعیلی۹۱۶۳۰ری۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۷۶۳۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۷اسمعیلی۹۰۳۷۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۲۹۹۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۸اکبری۹۱۶۱۶گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۹۷۷۰۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۹اکبریان۹۱۶۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۱۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۰امامی۹۱۶۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۹۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۱امانی۹۱۵۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۹۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۲اهنگری۹۱۶۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۹۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۳اهنی۹۱۷۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۲۶۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۴اهویی۹۱۶۲۹شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۷۸۵۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۵ایزدی۹۱۶۲۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۵۰۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۶باقری۹۱۵۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۴۳۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۷برابادی۹۱۶۷۶اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۷۳۱۵۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۸براری۹۱۶۰۰قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۴۱۶۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۹بوشی۹۱۶۴۰فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۵۸۴۲۷۳۱۶۵۶۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۲۰بهزاد۹۱۷۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۷۰۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۲۱بهگوی۹۱۶۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۵۷۷۳۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۲۲پورقاسمی۹۱۷۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۲۱۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۲۳پهلوان۹۱۵۸۹دامغان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۰۷۵۷۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۲۴ترحمی۹۱۷۱۹کاشان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۱۵۵۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۲۵تشکری۹۱۷۳۴زاویه۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۵۷۹۵۲۳۹۴۴۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۲۶جلالیان۹۱۶۱۱انار۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۸۰۰۵۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۲۷چشمه۹۱۷۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۲۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۲۸چگینی۹۱۶۶۰فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۱۷۷۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۲۹چهارلنگ۹۱۷۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۲۸۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۳۰چهارمحالی۹۱۵۷۶سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۸۳۲۷۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۳۱حاتمی۹۱۷۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۱۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۳۲حاجی حسنی۹۱۶۰۸ابهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۸۹۷۲۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۳۳حیدری۹۱۶۷۹سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۱۱۲۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۳۴خادم زاده مداح۹۱۶۶۳دزفول۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۵۹۳۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۳۵خدایی۹۱۶۱۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۸۱۱۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۳۶خزایی۹۱۶۴۴نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۵۸۵۳۵۰۴۶۵۱۲۷۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۳۷دادگر۹۱۵۹۹ازنا۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۹۹۸۵۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۳۸دانش پناه۹۱۵۹۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۴۵۹۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۳۹دری۹۱۷۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۲۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۴۰دنیوی۹۱۷۴۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۳۰۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۴۱ربیعی۹۱۷۵۹سمنان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۲۵۶۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۴۲رجبی۸۹۶۱۷اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۵۱۷۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۴۳رجلانی۹۱۶۱۷ری۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۵۶۱۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۴۴ردائی۹۱۷۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۲۴۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۴۵رستمی۹۱۶۶۹بروات۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۳۲۵۷۰۷۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۴۶رسول زارده۹۱۶۲۶قره ضیاءالدین۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۷۰۰۱۲۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۴۷رضائی۹۱۶۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۵۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۴۸رضوی پور۹۱۶۳۱آمل۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۵۷۲۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۴۹رنجبران۹۱۷۰۲طالقان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۷۰۲۲۷۳۳۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۵۰روحی۹۱۶۴۱فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۸۸۶۵۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۵۱زارع زاده۹۱۶۸۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۳۸۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۵۲زمردی۹۱۷۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۷۰۴۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۵۳زنداستا۸۹۳۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۷۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۵۴سربی۹۱۶۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۷۰۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۵۵سرگزی۹۱۶۸۱زابل۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۷۰۱۲۰۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۵۶سروی نیا۹۱۶۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۷۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۵۷سلطان زاده۹۱۶۲۸بابل۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۹۰۱۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۵۸سلطانی۹۱۶۷۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۳۴۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۵۹سنجر۹۱۶۰۳مغان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۸۲۲۰۳۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۶۰شانه ساز۹۱۶۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۵۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۶۱شریفی۹۱۶۳۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۹۱۲۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۶۲شعبانی۹۱۷۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۹۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۶۳شفیعی۹۱۶۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۴۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۶۴شفیعی۹۱۶۶۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۳۷۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۶۵شیردل۹۱۶۱۸بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۶۵۱۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۶۶شیرنظر۹۱۶۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۱۲۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۶۷صباغی۹۱۶۶۶کاشان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۰۸۶۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۶۸صدر۹۱۶۶۸خاورشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۳۹۱۰۱۸۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۶۹صفایی۹۱۷۴۷بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۵۷۸۴۵۷۵۵۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۷۰ضیایی۹۱۷۴۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۶۰۸۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۷۱عباسپور۹۱۵۹۱دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۴۹۲۲۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۷۲عبدی۹۱۶۰۲نکا۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۶۶۲۵۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۷۳عبدی۹۱۷۴۰خنج۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۷۴۲۲۷۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۷۴عربی۹۱۶۸۰نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۷۲۰۷۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۷۵علیمردانی۹۱۶۷۴قم۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۱۴۴۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۷۶عمادی۹۱۶۳۶ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۸۶۵۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۷۷عیدی مراد۹۱۷۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۷۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۷۸غلامی۹۱۶۸۲زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۰۹۷۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۷۹غلامی۹۱۷۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۲۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۸۰فاطمی۹۱۶۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۵۳۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۸۱فلاحی۹۱۶۰۵مریوان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۷۰۳۳۵۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۸۲قاسم پور گرگریهادیشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۴۸۱۵۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۸۳قرداشخانی۹۱۷۲۲پارس آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۵۵۰۵۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۸۴قنبری ازرمهمدان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۵۸۱۰۵۰۰۶۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۸۵کاظمی۹۱۶۲۷عباس آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۵۸۰۹۷۴۶۷۴۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۸۶کاکولند۹۱۵۴۵سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۵۸۲۱۲۰۰۶۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۸۷کاوسی۹۱۷۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۱۹۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۸۸کریمی۹۱۷۴۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۳۳۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۸۹گودرزی۹۱۷۵۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۶۲۹۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۹۰متقی۹۱۶۸۴کوچصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۱۰۱۷۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۹۱محسنی۹۱۵۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۷۷۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۹۲محسنی۹۱۶۲۴کیاکلا۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۸۵۴۲۴۷۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۹۳محمدجانی۹۱۴۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۸۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۹۴مرادی۹۱۵۹۶فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۴۲۷۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۹۵مسعودی۹۱۷۱۸زابل۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۷۰۷۶۵۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۹۶مظاهری۹۱۶۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۳۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۹۷معراجی۹۱۶۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۶۱۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۹۸مغیث۹۱۶۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۶۷۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۹۹مقدسی۹۱۶۳۴کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۴۴۸۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۰۰ملک پور۹۱۷۲۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۹۴۴۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۰۱موبایلیتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۵۸۳۲۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۰۲موحد۹۱۶۱۳ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۴۶۰۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۰۳مهدیپور۹۱۶۲۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۶۳۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۰۴میرشکار۹۱۷۲۱چابهار۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۴۰۵۵۰۹۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۰۵میری۹۱۷۲۶شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۶۸۴۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۰۶نساج۹۱۷۲۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۲۰۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۰۷نظریان۹۱۶۲۰قم۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۵۲۸۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۰۸نوروزی۹۱۷۴۵اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۳۶۸۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۰۹نوروزی۹۱۷۶۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۶۴۱۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۱۰هزاردستان۹۱۶۱۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۰۰۰۶۹۲۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۹