دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم قاسمیتفرش۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۰۲۵۰۳۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲افسانه معراجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۹۰۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳الناز کیانمهردورود۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۶۴۱۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۴الهه فروزانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۱۹۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۵آناهیتا یار مرادیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۸۷۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۶بهروز صفیبناب۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۸۰۷۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۷بهناز عسکریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۹۶۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۸راضیه حسنیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۷۲۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۹رضیه تقیهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۵۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۰زمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۸۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۱زهرا جباریرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۱۴۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۲زهرا کریمیبهارستان(اصفهان)۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۲۳۹۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۳سمیرا تاج الدینیدلوار۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۲۰۰۷۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۴سمیه رضاییشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۴۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۵سهیل جوادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۹۳۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۶سیده آمنه رشیدیماسال۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۰۳۹۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۷شهاب وقارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۹۵۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۸شیما بینندهدهاقان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۳۹۰۰۸۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۹طیبه خلیلیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۰۳۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۰فاطمه حسینیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۲۰۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۱فاطمه سراج زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۲فریده مرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۶۳۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۳لیلا خدا بخشیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۵۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۴محمد خیر خواهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۹۳۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۵مریم امینییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۵۳۱۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۶مریم داوودیانکنگاور-کرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۷۰۳۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۷مریم علویقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۶۱۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۸مریم قروییهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۳۰۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۹ملیحه شهیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۹۲۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۰مهسا سیمین پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۹۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۱مهناز محسنیآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۹۶۳۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۲مینا تقدسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۳۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۳نازنین سالار ییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۱۳۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۴ناهید شکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۹۴۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۵نقدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۷۴۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۶نگار عسگریزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۴۱۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۷وجیحه شریفآشخانه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۴۹۳۰۹۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸