دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام زینالیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۴۱۹۹۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۲الهه آزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۴۶۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۳امیر طاها اسدیصفادشت۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۴۵۵۷۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۴بهار احمدیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۳۴۳۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۵زهرا آذر پیرابوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۳۱۹۶۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۶زهرا باباخانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۳۶۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۷زهرا بیاتیکبودرآهنگ۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۳۷۰۵۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۸زهرا سجادیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۳۸۶۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۹زهرا کیوانبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۴۰۳۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۰سعیده ابراهیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۴۹۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۱سعیده بنی اسدمحلات۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۳۰۴۷۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۲سمانه پیش قدمزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۳۳۹۶۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۳سمیه مانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۴۸۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۴شکیبا شریفیاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۴۳۸۱۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۵فاطمه رساییبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۳۵۷۸۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۶فاطمه موسویفردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۴۴۹۱۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۷فرشته ذوالفغاریامین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۳۹۵۶۷۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۸مرضیه احسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۴۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۹مرضیه یاوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۵۰۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۲۰مریم خرم فردشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۳۲۴۴۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۲۱مهری کوچک پوردامغان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۱۰۰۰۴۲۵۷۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۸