دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم اسماعیلیورزقان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۳۱۰۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۲الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۶۹۴۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۳الهام کفراشکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۶۸۹۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۴آرزو وطن خاهخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۸۶۶۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۵آرش احمدی نیکشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۲۴۶۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۶حاجر الاهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۹۶۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۷رغیه علویاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۱۹۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۸زهرا آقاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۸۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۹سمانه اولی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۸۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۰شراره رحمانیانکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۴۴۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۱شهین کنار بروژیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۰۹۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۲فاطمه پرویزیسده۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۸۱۰۰۷۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳فاطمه قائمیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۶۱۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۴فرزاد شهبازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۸۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۵قلاونداندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۷۳۱۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۶کاظمیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۵۸۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۷مریم شیخیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۸۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۸مطهره رستگارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۸۰۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۹نرجس طونیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۸۲۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸