دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ اسفند تا ۶ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ازادی مشفقلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۴۱۵۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۲اسماعیل بیگی۱۲۲۰۹۲سعیداباد-اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۲۷۴۷۸۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۳اصفی۱۲۲۱۸۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۱۹۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۴امامی مهر۱۲۲۱۴۸شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۸۹۷۹۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۵امجدیان۱۲۲۱۱۱سنندج۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۴۳۰۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۶بشیرزاده۱۲۱۰۰۴فریمان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۵۶۴۷۰۹۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۷بوژمهرانی۱۲۲۰۹۸علی آباد(گلستان)۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۷۱۴۸۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۸بهرامی۱۲۲۲۱۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۹۰۲۱۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۹بهرامی۱۲۲۲۲۵بنارویه۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۵۷۲۳۷۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۱۰بهروزی فر۱۲۲۱۰۲شوشتر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۸۳۷۲۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۱۱پارسی۱۲۲۱۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۶۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۱۲تاهباز۱۲۲۱۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۳۱۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۱۳تدریسی جوان۱۲۲۱۲۶زرقان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۹۵۹۳۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۱۴توحیدی فرد۱۲۲۱۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۹۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۱۵جبلی۱۲۲۱۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۶۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۱۶جوکار۱۲۲۱۱۵شهریار۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۳۵۲۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۱۷جوکار۱۲۲۱۴۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۷۵۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۱۸حاتم زاده۱۲۲۱۰۷قرچک۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۲۶۶۷۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۱۹حاتمی۱۲۲۲۲۲قدس۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۶۲۳۸۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۲۰حاجی پور۱۲۲۱۳۲پارسیان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۸۴۰۱۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۲۱حاجی وند۱۲۲۱۴۶میاندوآب۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۷۷۵۰۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۲۲حجابی۱۲۲۱۶۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۵۳۲۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۲۳حداد۱۲۲۱۱۲شاهرود۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۵۱۷۴۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۲۴حیدری۱۲۲۲۱۰شوش۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۱۷۸۶۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۲۵حیدری۱۲۲۲۱۵اندیمشک۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۹۶۴۰۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۲۶خادم۱۲۲۱۵۰کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۵۰۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۲۷خنجری۱۲۲۰۹۹یاسوج۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۹۷۷۸۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۲۸خواجویی۱۲۲۱۰۸کرمان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۱۶۲۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۲۹خوشرفتار۱۲۲۱۴۴مینو دشت(گلستان)۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۹۳۲۳۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۳۰خیراندیش۱۲۲۲۱۳کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۴۹۹۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۳۱دادوند۱۲۲۱۷۰دهدشت۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۲۴۷۹۰۷۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۳۲درخشان۱۲۲۲۲۴ازنا۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۵۸۵۰۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۳۳دغلاوی۱۲۲۱۴۷اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۸۷۳۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۳۴دمستانی۱۲۲۲۱۶بندرلنگه۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۵۴۲۷۰۷۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۳۵ذاکری۱۲۲۱۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۶۹۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۳۶رازقی۱۲۲۱۲۱کازرون۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۴۴۹۴۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۳۷رجب پور۱۲۲۱۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۸۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۳۸رشیدیسنندج۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۷۲۱۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۳۹رضائی۱۲۲۰۹۷خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۳۶۵۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۴۰زکایی۱۲۲۱۷۹مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۴۷۳۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۴۱زین العابدین۱۲۲۱۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۷۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۴۲سلامت۱۲۲۲۳۵اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۸۰۶۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۴۳سلطانی۱۲۲۲۲۱بوانات۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۵۲۸۲۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۴۴سلمانی۱۲۲۱۷۸مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۴۰۶۵۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۴۵شادکام۱۲۲۰۸۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۶۳۱۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۴۶شاهسون۱۲۲۱۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۱۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۴۷شعبانزاد۱۲۲۰۹۳جویبار۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۷۸۳۷۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۴۸شفیعی۱۲۲۲۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۲۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۴۹شکرریز۱۲۲۱۲۹ساوه۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۴۶۴۸۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۵۰صادق دلگشایی۱۲۲۱۰۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۳۲۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۵۱صادقیان۱۲۲۱۳۱مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۷۳۱۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۵۲صدری۱۲۲۱۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۲۳۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۵۳عبدلی ده ابادی۱۲۲۱۷۵بادرود۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۶۰۱۶۸۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۵۴عجب شیری ۱۲۲۱۵۵عجب شیر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۶۴۵۵۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۵۵عدالت پور۱۲۲۲۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۹۲۲۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۵۶غلامی۱۲۲۱۵۶نائین۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۴۸۵۰۰۸۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۵۷فاضل۱۲۲۲۰۱نجف آباد۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۴۲۰۱۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۵۸فاضلی۱۲۲۰۶۶بابلسر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۲۸۷۲۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۵۹فتح الهی۱۲۲۱۳۵آواجیق۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۷۴۵۴۵۸۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۶۰فرجی۱۲۲۱۶۴نهاوند۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۸۵۴۰۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۶۱فرح افزا۱۲۲۱۷۷همدان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۶۱۹۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۶۲فرشیدیان۱۲۲۱۱۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۹۹۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۶۳فصیحی۱۲۲۱۱۷اردبیل۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۸۸۷۹۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۶۴قانع۱۲۲۱۷۱یزد۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۳۹۰۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۶۵قانع۱۲۲۲۱۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۳۸۲۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۶۶قریبی۱۲۲۱۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۶۷کاردان۱۲۲۱۱۴بم۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۲۵۸۶۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۶۸کربلایی مهدی۱۱۴۵۵۷دماوند۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۵۵۹۶۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۶۹کرمی۱۲۲۱۱۶برازجان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۸۲۸۹۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۷۰کلاهدوزان۱۲۲۱۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۱۸۳۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۷۱گرامی۱۲۲۱۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۴۵۲۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۷۲گل سرخی۱۲۲۱۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۱۴۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۷۳محرمی۱۲۲۱۵۲نظرآباد۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۳۷۲۱۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۷۴معراجی۱۲۲۲۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۹۱۱۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۷۵مقنی زاده۱۲۲۱۶۸تفت۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۳۳۳۳۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۷۶ملکی۱۲۲۱۲۵ازنا۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۸۶۵۰۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۷۷موسوی نسب۱۲۲۱۶۷قم۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۳۰۶۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۷۸مهروش۱۲۲۲۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۷۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۷۹میلانی۱۲۲۲۳۴قم۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۶۷۵۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۸۰نوری فرد۱۲۲۱۵۹قزوین۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۲۰۲۳۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۸۱هراسبندی۱۲۲۱۰۵دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۲۹۴۰۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۸۲هژیرکمال۱۲۲۱۶۰رزن۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۶۸۸۴۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۸۳یارعلی۱۲۲۱۲۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۹۴۳۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۸۴یاوری۱۲۲۱۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۷۹۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۸۵یزدانی سامانی۱۲۲۲۲۷سامان-چهارمحال و بختیاری۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۲۲۶۹۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۸۶یزدانی۱۲۲۱۵۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۷۰۰۳۵۹۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۷