دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۰۰۶۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲الهه غلامیانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۳۳۸۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۳حنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۱۱۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۴رسول موحدیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۲۰۸۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۵زهرا امین رنجبر ساوج بلاغکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۰۸۳۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۶زهرا کمیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۵۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۷ساره بنی اسدسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۳۲۹۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۸سعیده طهانکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۶۲۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۹سمانه عبد الملکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۳۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۰سهیلا عبایییاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۷۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۱صادقیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۵۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۲صحرا قلی زادههشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۹۵۶۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۳عارفه صادقیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۲۹۱۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۴عاطفه درخشانیگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۴۲۵۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۵فریده کریمیگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۷۴۱۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۶فهیمه جمهوریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۶۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۷ماریا قاضیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۳۴۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۸محمد ابراهیمیمرند۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۱۱۶۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۹محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۳۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲۰مهدی امیریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۳۳۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲۱مهسا ثلاثیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲۲نازینین مرزبانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۴۴۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲۳نسا کمریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۸۲۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲۴نسیم رضا خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲۵نیلوفر دلفان آذریکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۰۲۲۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲۶هدیه محمد پورارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۰۹۲۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸