دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ و ۲۷ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی کرندق۹۶۵۶۳اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۳۲۴۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۲اشرف پور۹۶۶۱۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۵۵۹۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۳افرادی۹۶۶۰۸مامونیه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۴۴۷۰۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۴الهی۹۶۵۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۴۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۵اهویی۹۶۶۰۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۴۹۰۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۶باغبانی۹۶۵۷۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۵۷۰۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۷پرویزی۹۶۵۸۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۳۸۸۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۸پرهیزگاری۹۶۵۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۳۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۹خزاعی۹۶۵۶۶خلیل آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۲۵۵۲۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۰خیری۹۶۵۹۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۵۳۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۱رجایی۹۶۵۷۷زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۵۴۸۲۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۲رجبی۹۶۶۰۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۵۰۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۳رحمتی۹۶۶۰۴سمنان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۵۱۶۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۴رستمی۹۶۵۷۵ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۳۱۳۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۵رستمی۹۶۵۸۳بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۵۹۲۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۶سعیدی۹۶۶۱۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۳۴۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۷شهابادی۹۶۶۰۷بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۴۲۵۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۸صداقت۹۶۵۶۹دماوند۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۵۶۹۷۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۹عباسی۹۶۵۷۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۳۰۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۲۰عباسی۹۶۶۱۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۴۳۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۲۱عظیمی۹۶۵۸۵قم۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۴۶۸۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۲۲فرخی۹۶۵۲۶باقر شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۲۸۷۵۱۸۱۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۲۳قاسمی۹۶۵۹۷بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۳۹۹۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۲۴قاسمی۹۶۶۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۲۶۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۲۵قنبری۹۶۵۸۶هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۶۰۶۵۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۲۶کریم پور۹۶۵۷۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۲۷۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۲۷کلانی۹۶۶۰۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۳۳۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۲۸کیسمی۹۶۵۹۵آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۵۸۱۲۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۲۹مرادی۹۶۵۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۲۳۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۳۰مصطفی نژاد۹۶۶۰۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۲۹۸۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۳۱معصومی۹۶۵۷۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۴۷۹۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۳۲ملاشاهی۹۶۵۸۱زابل۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۶۱۷۲۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۳۳منفرد۹۶۵۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۳۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۳۴نجفی پور۹۶۵۸۲زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۴۸۰۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۳۵نجفی۹۶۶۱۰خلیل آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۵۲۶۷۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۳۶وصال۹۶۵۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۲۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۳۷وفایی۹۶۶۰۶زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۴۵۷۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۳۸هاشمی زاده۹۶۵۹۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۳۷۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۳۹هاشمی کیا۹۶۵۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۱۰۱۳۴۱۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۸