دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیل رحمانیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۱۳۰۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۲اشرف سادات بید گلیآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۰۹۴۹۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۳الهام وطن خواهبوانات۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۰۴۰۸۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۴الهه رضاییملارد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۱۹۴۹۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۵آزاده جباریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۸۸۰۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۶بهمن ایزدیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۹۹۸۶۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۷بیتا تبریبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۰۰۸۶۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۸تارا الگزتینتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۳۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۹حسن ابراهیمیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۸۶۵۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۱۰حمیده خوییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۱۰۷۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۱۱راد صالحیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۹۳۷۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۱۲رضوان صالحیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۸۷۹۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۱۳زارعتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۲۸۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۱۴زکیه خسروینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۱۵۵۰۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۱۵زهرا اسدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۲۴۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۱۶زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۱۱۸۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۱۷زهرا خطیبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۲۵۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۱۸زهرا رحمانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۸۴۶۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۱۹زهرا موسویگرمی۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۹۱۹۱۰۵۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۲۰زهرا نعمت اللهیارسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۰۵۲۵۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۲۱زینب اکبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۲۹۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۲۲زینب حاجیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۲۰۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۲۳سارا شریعتیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۹۰۵۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۲۴سارا غفوریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۹۶۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۲۵سعیده کریمیسروو۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۰۳۱۲۷۴۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۲۶سمیرا توکلیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۸۹۹۳۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۲۷سوسن کوشا فرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۰۷۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۲۸شقایق امینیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۹۸۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۲۹فاطمه ساکیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۹۷۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۳۰فاطمه شیر غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۳۳۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۳۱فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۳۲۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۳۲فردوس قنبریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۰۶۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۳۳فرشته ذوالفغاریامین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۹۴۵۶۷۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۳۴فرناز نوریمشگین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۹۲۱۲۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۳۵فریبا عبد اللهیچمگردان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۰۸۹۳۸۴۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۳۶گیلدا اسرائیلیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۳۵۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۳۷لنا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۳۰۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۳۸لیلا فریدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۳۶۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۳۹مبینا سوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۲۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۴۰محبوبه حاجی تباربهنمیر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۰۱۶۴۴۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۴۱محمد محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۲۲۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۴۲مریم باریکانیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۱۷۶۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۴۳مریم بن عباستهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۲۳۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۴۴مریم موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۳۷۴۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۴۵مریم نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۱۸۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۴۶مریم یگانهشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۱۶۵۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۴۷مونا عباسیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۱۴۲۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۴۸مهدیه خلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۳۸۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۴۹مهشید شیخیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۲۱۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۵۰میلاد یوسفیلوشان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۸۵۱۵۴۴۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۵۱مینا برازندهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۳۱۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۵۲نوشین راضیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۲۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۵۳نیکی نعمت نیرزیر آب۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۰۲۷۸۰۴۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۵۴هانیه دربان فلکتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۰۹۵۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۵۵هستی فاضلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۳۰۰۱۱۲۹۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۷