دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ فروردین

ردیفشماره سفارش گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱خانم ارجمندیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۱۷۳۷۰۴بهشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۶۶۳۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۳۱۷۳۸۳۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۴۱۷۳۷۳۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۵۱۷۴۰۰۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۶۱۷۳۸۲۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۷۱۷۳۸۴۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۸۱۷۴۰۲۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۹۱۷۳۶۰۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۰۱۷۴۰۲۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۱۱۷۴۰۰۷ری۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۷۰۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۲۱۷۴۰۱۷قدس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۶۳۹۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۳۱۷۴۰۱۵شهریار۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۵۰۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۴۱۷۳۷۶۸فیروزکوه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۴۶۳۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۵۱۷۴۰۰۹نسیم شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۳۶۳۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۶۱۷۳۷۶۹ساری۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۲۷۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۷۱۶۹۸۸۹نور۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۱۸۱۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۸۱۷۳۶۴۵تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۰۹۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۹۱۷۳۷۹۸تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۹۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۰۱۷۳۸۳۸خنج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۸۶۹۷۴۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۱۱۷۳۷۴۷خنج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۷۵۹۷۴۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۲۱۷۳۷۶۶حویق۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۶۹۰۴۳۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۳۱۷۳۸۳۷میاندوآب۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۵۷۶۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۴۱۷۴۰۱۹توحید۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۴۸۰۶۹۵۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۵۱۷۱۱۶۲اهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۳۳۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۶۱۷۳۹۲۲درچه پیاز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۲۰۱۰۸۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۷۱۷۴۰۲۰شهرجدیدمهاجران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۱۳۵۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷