دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احدالله اخگرفردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۲۷۶۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲اسماعیل امینیقروه درجزین۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۲۱۰۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳اعظم اسماعیل بگیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۵۵۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴افسانه امینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۹۷۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵الناز رسولیمحمدشهر-البرز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۱۰۷۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۱۵۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۰۶۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۸امیر طاها اسدیصفادشت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۱۰۷۴۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۹آذین حسن پورساری۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۲۱۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۰آرزو امینی پورآبسرد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۵۷۸۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۱آزیتا ترانهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۸۳۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۲آیدا ایمانیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۲۶۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۳بتول المرهونقم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۰۵۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۴توکلتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۹۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۵ثریا اسماعیلینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۱۲۹۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۶حامد یزدان پرستشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۴۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۷حبیبه رضایینقده۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۷۹۷۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۸حلیمه شاه رضاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۶۷۶۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۹حمیده پوشینیااردکان-یزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۳۹۷۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۰حوری شیبانیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۱۲۷۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۱زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۱۱۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۲زهرا دهقان نیریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۴۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۳زهرا شیدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۰۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۴زهرا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۵۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۵زهره روزبهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۱۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۶زهره میر حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۷زینب احمد بیگیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۸زینب قادر یکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۸۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۹زینب مرتضاییسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۰۵۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۰سارگل اسفندیار پورشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۲۱۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۱ستاره شایستهرامسر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۶۱۴۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۲سحر بهشتی فرلواسان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۴۳۹۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۳سرور دشتیانکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۹۱۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۴سعید راهداریزابل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۵۳۱۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۵سمیه شیر دلمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۹۴۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۶سمیه صالحیهیدج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۵۷۳۴۵۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۷سهیلا حیدریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۶۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۸سیاوش صفر یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۹سیما احسانیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۲۶۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۰سیمین شاعریمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۷۶۳۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۱شبنم بیرانوندتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۷۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۲شبنم نام آورمریوان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۳۶۹۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۳شکیبا ترنجیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۴صالحیبم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۴۰۷۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۵صفریرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۵۷۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۶عسل شیرزادگرمدره-البرز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۰۴۹۳۱۶۳۸۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۷عطیه جلالیانبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۰۸۴۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۸غزاله علی اکبریتفرش۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۷۰۰۰۳۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۹فاطمه انبیابوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۴۰۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۰فاطمه بصیریاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۷۱۴۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۱فاطمه بهمنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۲فاطمه خاجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۳فاطمه زارعیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۲۳۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۴فاطمه سعید یآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۹۵۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۵فاطمه عابدیصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۳۳۲۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۶فاطمه کرمانیکوهپایه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۳۰۳۰۸۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۷فاوزه بزرگیخمین۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۸۳۴۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۸فائزه متفکرشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۶۵۸۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۹فرناز اصغریهادیشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۳۳۲۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۰فروغ قنبریلار۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۳۴۶۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۱فریبا بگ پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۲فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۴۶۳۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۳فهیمه توسیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۹۳۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۴قاسم یزدانیدیزیچه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۱۹۷۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۵محسن امینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۶محسن روز خوشچمران-خوزستان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۸۰۰۶۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۷محسن عباسیعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۸۳۷۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۸مرجان خلجیوردنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۱۱۷۸۸۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۹مرجان نصری زادهبهارستان(اصفهان)۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۳۵۹۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۰مریم موسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۸۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۱مریم مهاجرگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۶۴۶۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۲مریم نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۳معصومه رشیدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۸۶۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۴منیره میر جلیلییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۴۵۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۵مهدی طیبیانکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۷۹۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۶مهدیه خلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۷۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۷مهرنوش ده کردیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۶۸۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۸مهناز نجفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۹میترا ضیاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۸۰نسیم اسراریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۱۵۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۸۱هانیه ستاریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۰۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۸۲هانیه علی بالاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۵۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۸۳یاسر اسد زادهمرند۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۹۵۲۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷