دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۴۳۱۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۲الهام سادات باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۵۵۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳امیررضا سرپرستسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۴۷۸۱۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۴آرزو نجفیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۶۹۰۰۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۵آی سن افسریبیله سوار۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۱۰۵۴۰۵۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۶بنفشه اسفندیاریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۱۴۳۳۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۷پروین عظیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۶۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۸پیروام پیرورامقزوین۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۱۱۶۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۹ثمین حسینیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۱۳۱۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۱۰ثمین صیادیبناب۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۲۱۴۴۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۱۱حدیث پیمان جوتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۵۰۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۱۲حمزه حمیدیملاثانی۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۳۲۴۷۰۶۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۱۳راضیه محمدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۲۶۶۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۱۴رقیه بدنیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۲۲۶۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۱۵ریحانه رحمتی مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۶۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۱۶زمانی دهکردیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۱۹۱۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۱۷زهرا باقریبیضا۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۴۱۷۱۷۳۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۱۸زهرا خردمندشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۴۰۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۱۹زهرا عبد الهیانخرمشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۳۱۹۶۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۲۰زهرا محمدیبندرجاسک۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۳۰۸۳۷۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۲۱زهرا محمود زادهپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۴۹۴۶۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۲۲زهره ده داریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۶۷۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۲۳ژاله باقریساری۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۱۸۸۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۲۴سحر دلیلیسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۴۶۷۱۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۲۵سمیرا مقدمزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۱۷۴۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۲۶شهناز فتحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۳۹۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۲۷شهین عبد اللهیکیاشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۴۵۲۹۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۲۸صدلقتتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۶۳۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۲۹صدیقه زمانی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۵۲۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۰صمد زادهکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۷۰۵۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۱عاطفه کتابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۶۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۲فاطمه شعبان پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۵۶۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۳فاطمه صفرپورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۳۷۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۴فاطمه فرح بخشتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۶۸۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۵فاطمه کریمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۲۵۵۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۶فاطمه مهجوربوکان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۲۴۰۱۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۷فاطمه نظریبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۲۹۲۹۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۸فرانک فرانککرج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۲۷۹۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۹فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۵۴۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۴۰فرشته حسینی نسبرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۷۱۶۱۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۴۱فرشته موذیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۶۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۴۲فهیمه ساداتاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۳۳۱۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۴۳فهیمه صفاریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۲۰۳۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۴۴گلاره شریعت مداریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۶۶۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۴۵لیلا پور رجب علیرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۴۸۳۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۴۶لیلی اریضیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۳۵۸۱۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۴۷مجتبی بهادرانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۶۵۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۴۸محسن موسویصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۴۴۷۴۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۴۹محمد جواد فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۵۳۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۵۰محمد رضا علی رحیمینطنز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۳۶۵۶۰۸۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۵۱مریم جهانیاننهاوند۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۱۲۹۸۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۵۲مریم قادریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۳۸۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۵۳معصومه پالیزاتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۵۸۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۵۴معصومه دلاکیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۵۵ملیحه حبابیزد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۱۵۸۸۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۵۶مهدیه خلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۳۴۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۵۷مهسا باغ خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۵۷۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۵۸نسا هاجیلوارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۲۳۳۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۵۹نگار پور عزیزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۵۱۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۶۰نوید نوریرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۱۶۷۱۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۶۱ویدا جهانگیریحویق۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۴۲۱۸۴۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۶۲ویدا کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۳۰۰۱۵۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷