دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم مظاهریتیران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۴۰۳۳۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۲آرزو رضا زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۴۸۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۳باقر نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۴۶۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۴حانیه ترکاشوندباقر شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۴۳۴۴۱۸۱۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۵زهرا انصاریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۳۹۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۶ساناز واعظیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۳۳۶۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۷سعیده مسعودیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۳۷۲۵۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۸سما ساسان پورهرسین۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۳۲۴۰۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۹سما قربانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۴۴۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۰سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۴۲۵۹۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۱سمیه جوکارفسا۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۳۶۰۱۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۲شیما ساسانکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۳۱۰۳۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۳غفوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۴۵۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۴کیومرث صفریپارس آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۳۵۱۵۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۵لیلا مفتاحیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۳۴۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۶مریم فداکارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۴۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۷ملیحه سفی خانیآباده۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۳۸۴۶۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۸ندا ناصریفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۴۱۹۸۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۹نفیسه نصوحیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۰۰۰۰۴۹۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۷