دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ تا ۲۸ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۹۴۹۴۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۵۹۴۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲ابراهیمیان۹۸۹۳۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۳۵۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۳احمدنژاد۹۸۹۴۱نی ریز۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۵۵۱۵۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۴اکبری۹۸۹۶۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۳۹۲۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۵امین۹۶۰۹۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۵۸۳۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۶آریافر۹۸۹۵۴لامرد۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۵۴۰۷۷۴۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۷پاریزی نژاد۹۸۹۶۳سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۳۳۷۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۸خطیبی۹۸۹۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۶۳۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۹درخشنده۹۸۹۴۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۴۷۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۱۰رزاقی۹۸۹۲۳پردیس۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۵۶۲۲۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۱۱رضی۹۸۹۴۶ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۳۲۶۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۱۲ساسان۹۶۴۴۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۳۴۸۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۱۳سلکی۹۸۹۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۴۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۱۴شاهرخی۹۸۹۲۶اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۴۹۳۲۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۱۵شنبه زاده۹۸۹۵۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۶۴۲۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۱۶شهامت۹۸۹۳۰مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۴۰۶۵۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۱۷طالبی۹۸۹۵۳بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۴۲۸۰۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۱۸عظیمی۹۸۹۵۹قم۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۴۱۷۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۱۹علوی۹۷۸۶۸قم۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۶۲۰۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲۰علی محمدی۹۸۰۶۰ترکمانچای۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۵۳۰۰۵۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲۱فرخی۹۸۹۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۴۴۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲۲قاسمی۹۸۹۲۴محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۵۲۹۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲۳کشتکار۹۸۹۵۷سعادت شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۶۰۹۰۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲۴گودرزی۹۸۹۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۳۶۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲۵متقی۹۸۹۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۴۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲۶مجاوری۹۸۹۲۵خوی۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۵۰۷۷۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲۷محبت پور۹۷۱۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۴۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲۸محمودی۹۸۹۳۳ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۶۵۲۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲۹محمودی۹۸۹۵۱بافق۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۳۷۰۵۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۳۰مراد زاده شینی۹۸۹۶۴اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۴۳۸۷۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۳۱مشکینی۹۸۹۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۶۱۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۳۲معیری۹۸۹۳۶فرون اباد۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۵۷۳۰۱۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۳۳مولوی پور۹۸۹۴۲سامان-چهارمحال و بختیاری۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۵۱۸۵۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۳۴نجاری۹۸۹۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۳۰۱۰۳۸۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۹