دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ و ۲۶ آذر

ردیفنام گیرنده مقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان رمضانیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۴۳۹۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۲افسانه پارساپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۵۶۲۷۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳الناز دانش وراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۴۹۴۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۴الهه احمد نژادتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۳۵۸۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۵الهه نیک زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۴۱۹۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۶امین فاسیجانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۶۸۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۷آرزو نجفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۶۹۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۸آرزو نویدیجلفا۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۱۶۳۵۰۵۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۹آزاده سیدیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۲۰۶۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۰پرستو دوست محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۶۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۱پرنیان شه میریکلاچای۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۲۵۷۳۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۲پریا احمدیدیواندره۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۱۴۳۹۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۳پریسا اشرفیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۱۳۸۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۴پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۷۲۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۵پریناز علیجانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۵۲۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۶خواجه پورمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۳۰۴۹۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۷راحیل دارابیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۱۰۶۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۸راضیه صالحنهاوند۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۴۵۱۴۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۹رضوان نوروزیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۴۴۰۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۲۰ریحانه جاوندتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۵۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۲۱ریحانه رحمتی مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۶۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۲۲زارعیبومهن۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۵۷۰۷۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۲۳زلیخا احمدی نژادسرآبله۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۱۷۰۰۰۶۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۲۴زهرا عرب زادهزیار۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۴۶۲۴۸۱۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۲۵زهرا مرادیلومار۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۱۸۵۴۶۹۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۲۶زهرا نیک دوستارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۱۹۵۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۲۷زیبا دشتیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۳۴۰۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۲۸سارا سلیمان زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۶۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۲۹سارا هلیبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۷۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳۰سحر ماه رویانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۴۰۸۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳۱سعیده نجاریگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۲۷۰۷۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳۲سکینه انصارینکا۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۷۴۷۳۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳۳سمانه اولی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۷۱۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳۴شایلین احمدیپیرانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۲۱۵۲۰۵۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳۵شقایق حسین پورآذر شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۱۵۴۹۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳۶شیدا صادقیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۵۰۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳۷طاهره شریفیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۴۲۸۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳۸طاهره عباسیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۰۵۸۱۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳۹عطیه جلالیانبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۳۷۳۹۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۴۰فاطمه داداش پورآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۳۸۳۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۴۱فاطمه لاوی نژادبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۳۲۸۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۴۲فاطمه محمدیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۵۳۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۴۳فاطمه وفاداریبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۰۶۴۹۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۴۴فرشته حسینیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۷۶۷۶۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۴۵فرشته فرهودیخلخال۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۰۳۵۲۰۵۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۴۶فرشته قائمی طلبتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۵۴۳۵۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۴۷فرنوش رحیم پورمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۲۹۳۴۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۴۸فهیمه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۶۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۴۹فهیمه طالبی زادهفسا۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۰۷۸۰۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۵۰لاله اسحقنور۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۳۶۵۲۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۵۱مائده آقا جریبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۳۱۱۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۵۲مجتبی سعادت پیشهدهدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۱۲۵۲۰۷۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۵۳محبوبه افشار نیاپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۵۸۹۷۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۵۴محمد دهقانییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۰۸۷۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۵۵مرضیه شریف زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۶۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۵۶مرضیه فروتندوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۱۱۵۲۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۵۷مریم ابراهیمیشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۳۹۳۱۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۵۸مریم بهنامنجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۴۷۵۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۵۹مریم سادات امیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۳۳۹۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۶۰مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۲۸۱۷۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۶۱مهری رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۶۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۶۲میر شمسیعلی آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۲۶۶۶۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۶۳مینا اسلامیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۵۵۱۷۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۶۴نازنین قائمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۲۳۲۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۶۵ناهید صحرا نوردتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۶۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۶۶نرگس علیزادهسنگر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۲۴۴۲۴۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۶۷نسیم جباریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۷۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۶۸نفیسه روح بخشمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۵۱۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۶۹نگار ادریسیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۲۲۱۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۷۰نگین ربانی فرداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۴۸۳۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۷۱نیر زینی وندایلام۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۷۵۰۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۷۲نیره حسینیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۰۹۳۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۷۳هانیه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۶۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۷۴یگانه رضاییمحلات۸۹۲۵۹۰۲۲۷۳۰۰۱۰۴۴۹۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۷