دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ و ۲۶ آبان

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالحسنی۵۹۶۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲احمدپور۵۹۷۰۰ترکمانچای۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۸۹۱۲۵۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳اذریآزاد شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۱۰۵۰۰۴۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۴ارمون۵۹۶۷۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۷۹۰۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۵ازادی۵۹۵۳۷سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۱۲۶۵۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۶امامی فر۵۹۵۳۴بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۸۸۰۵۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۷امانی۵۹۶۶۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۹۷۱۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۸امیدواری۵۹۵۲۵جهرم۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۳۴۰۵۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۹ایران پناه۵۹۶۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۶۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۰ایزدی۵۹۴۹۷شاندیز۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۱۷۰۲۹۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۱ایزدیار۵۹۵۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۳۵۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۲باقری کلایه۳۶۰۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۶۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۳باهر۵۹۶۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۷۶۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۴بزرگمهر۵۹۷۰۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۷۸۹۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۵بزم ارا۵۹۶۹۸همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۶۷۷۲۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۶بنامشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۰۹۰۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۷بهنام۵۹۶۵۵شهربابک۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۸۶۹۰۰۷۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۸بوربور۵۹۶۷۴ورامین۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۹۰۵۷۰۳۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۹پلویی۵۹۶۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۶۹۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲۰توفیقی۵۹۶۷۲رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۷۳۵۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲۱جعفرپور۵۹۶۵۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۸۱۵۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲۲جعفری۵۹۵۵۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۸۷۹۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲۳جهانبخش۵۹۵۴۲احمدابادمستوفی۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۱۳۷۲۳۳۱۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲۴حسینی۵۹۵۴۴اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۲۱۷۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲۵حمدی۵۹۵۱۴میاندوآب۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۱۶۹۵۰۵۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲۶حمزه ای۵۹۶۷۵آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۲۸۴۵۰۰۴۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲۷حمزه ای۵۹۷۱۷آبیک۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۶۵۵۷۰۳۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲۸حیدرپور۵۹۶۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۶۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲۹خاکساری۵۹۵۱۲نی ریز۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۲۷۱۵۰۷۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۰خسروی۵۹۵۳۸حسن آباد-تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۳۲۹۰۱۸۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۱خنجری۵۹۵۲۹سنقر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۲۴۹۲۰۶۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۲دانشپور۵۹۶۶۶رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۷۲۴۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۳دانشی فرد۵۹۶۹۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۲۲۰۰۰۰۸۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۴درود۵۹۵۲۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۲۰۶۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۵دشتی۵۹۵۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۰۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۶ذبیح تبار۵۷۶۹۲بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۳۸۳۵۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۷ذیگلری۵۹۶۵۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۶۰۲۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۸رحیمی۵۹۶۵۶قدس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۲۵۲۲۰۳۷۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۹رضازاده۵۹۶۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۷۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۴۰رضایی۵۹۷۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۷۷۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۴۱رضوی طوسی۵۹۵۳۳اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۱۹۴۰۳۱۶۸۶۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۴۲روحی۵۹۵۲۷خوی۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۰۷۹۰۰۰۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۴۳روزبهانی۵۹۶۴۲ملایر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۹۵۹۵۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۴۴زاهدی۵۹۷۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۳۳۲۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۴۵سرابی۵۹۶۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۸۴۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۴۶سرافراز۵۹۶۶۹ایذه۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۱۸۳۲۰۶۳۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۴۷سررشته دار۵۹۶۸۹اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۲۴۱۵۰۰۵۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۴۸سلمانیان۵۹۵۴۷سرخس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۸۳۶۷۰۹۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۴۹شاکری۵۹۵۳۰بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۱۵۸۷۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۵۰شاکری۵۹۶۹۵قدس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۲۶۳۰۰۳۷۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۵۱شیخی۵۶۰۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۳۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۵۲شیرازی۵۹۵۲۳ملایر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۳۰۷۵۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۵۳صابری۵۹۶۵۹شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۹۲۷۲۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۵۴صبرعلیتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۸۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۵۵صفدری۵۹۶۹۹نقده۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۲۷۳۷۰۵۷۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۵۶صفری۵۹۶۶۱اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۸۲۶۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۵۷ضیایی نسب۵۹۷۰۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۱۷۲۵۰۰۰۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۵۸طاهری۵۹۵۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۱۹۱۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۵۹طاهریان۵۹۴۸۶کنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۱۴۸۰۰۶۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۶۰عباداله پور۵۹۶۸۱ملکان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۳۲۱۲۰۵۵۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۶۱عباسی۵۹۷۱۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۲۹۵۲۰۰۰۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۶۲عسکری۵۹۵۳۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۱۸۱۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۶۳علومیتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۳۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۶۴علویقم۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۳۶۲۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۶۵علیرضائی۵۹۶۷۸زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۹۴۸۷۰۸۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۶۶فخر۵۹۷۰۵بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۵۹۷۵۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۶۷فیض۵۹۵۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۲۸۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۶۸قادرپور۵۹۵۱۱مریوان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۲۶۰۷۰۶۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۶۹قزوینی۵۹۶۸۵بافت۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۹۲۸۵۲۰۷۸۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۷۰قنبری۵۹۷۱۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۷۰۲۶۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۷۱کاظمی۵۹۶۵۴بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۸۵۸۲۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۷۲کاکولوند۵۹۷۰۱سنندج۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۲۳۰۷۰۰۶۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۷۳کثیری۵۹۶۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۷۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۷۴کوشش۵۹۷۰۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۷۰۳۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۷۵کیلانی۵۹۶۸۲پیشوا۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۹۳۰۰۵۰۳۳۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۷۶گلعذار۵۹۶۵۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۹۳۸۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۷۷لطفی بخش۵۹۵۳۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۳۷۲۷۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۷۸لیاقت۵۹۶۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۷۰۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۷۹متین راد۵۹۶۸۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۷۵۷۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۸۰مجدی کیا۵۹۶۶۴جم۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۶۴۵۰۷۵۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۸۱محبوبی۵۹۶۵۳اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۹۶۰۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۸۲محتشمی۵۹۶۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۳۱۰۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۸۳مختاری۵۹۶۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۷۰۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۸۴مدینه۵۹۶۱۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۲۱۹۲۰۰۰۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۸۵مرانی۵۹۷۱۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۲۰۸۵۰۰۶۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۸۶مطیری۵۹۶۹۳ایلام۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۸۳۰۹۷۰۶۹۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۸۷مقدم۵۹۵۱۵آران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۳۱۸۲۰۸۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۸۸منتظر۵۹۶۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۹۳۱۱۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۸۹مهرابی۵۹۶۸۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۹۹۲۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۹۰مهری۵۹۶۸۸زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۹۲۹۶۰۰۰۴۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۹۱موسویانپاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۲۵۰۰۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۹۲میرزایی فر۵۹۶۷۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۹۸۱۷۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۹۳ناصری۵۹۵۴۰قوچان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۲۹۳۰۰۹۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۹۴نوروزی۵۹۵۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۶۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۹۵نیک فطرت۵۹۷۰۳میبد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۶۶۱۲۷۰۸۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۹۶هاشمی۵۹۵۲۸اندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۲۳۸۵۰۶۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۹۷وخشوری۵۹۴۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۲۲۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۹۸یارعلی۵۹۴۳۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۳۰۰۵۱۱۵۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷