دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱بجنوردی۹۸۸۸۲شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۹۳۲۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۲بخشی۹۸۸۷۰دماوند۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۷۳۰۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۳بهشتی۹۸۸۷۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۸۰۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۴پورجبعلی۹۸۶۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۸۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۵پیریایی۹۸۸۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۸۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۶جلیلوند۹۸۹۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۸۸۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۷حیدری۹۸۸۷۷اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۸۹۶۰۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۸رستم آبادی۹۸۹۱۹نرماشیر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۷۵۱۷۷۶۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۹زراعتی۹۸۶۹۲شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۰سامع۹۸۸۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۸۳۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۱سلطانی۹۸۹۱۵شاهیندژ۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۷۶۲۵۰۵۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۲صداقت۹۸۸۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۸۴۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۳طاهری۹۸۸۶۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۹۴۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۴عاصفی۹۸۸۶۸بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۷۲۹۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۵عندلی۹۸۶۹۴سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۹۲۲۰۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۶کرمی۹۸۸۷۹رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۹۰۰۵۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۷محمدپور۹۸۹۱۸قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۸۲۰۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۸محمدی مهر۹۸۸۷۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۷۴۱۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۹محمدی۹۸۹۲۱زرقان۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۷۹۴۷۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۲۰مهدی پور۹۸۸۸۰اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۷۷۳۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۲۱میرشفیعی۹۸۹۱۷ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۸۷۴۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۲۲نفریه۹۸۸۷۴طالخونچه۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۹۱۱۲۸۴۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۲۳هدایت نژاد۹۸۶۹۸ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۵۰۰۱۲۷۸۴۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۶