دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم پور قربانآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۷۲۶۷۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۲الهام معصومیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۸۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۳داوود یزدانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۶۸۹۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۴راضیه خان باباییلواسان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۷۸۱۲۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۵رزیتا شربت دارسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۶۳۳۳۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۶رقیه صفرنیاشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۸۰۴۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۷زهرا اسماعیل زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۶۱۳۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۸زهرا شکرانیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۶۴۴۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۹زهرا معینیکازرون۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۷۴۵۷۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۱۰سبا علیزادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۸۳۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۱۱ستاره زوارهلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۷۰۰۶۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۱۲سحر شمستهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۸۴۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۱۳سمیه پولادیسردشت-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۶۰۰۵۰۵۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۱۴عشرت میر کوهیگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۶۵۲۹۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۱۵علی فضلیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۶۲۴۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۱۶فاطمه جاناناهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۵۷۵۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۱۷فاطمه زارعشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۷۷۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۱۸فاطمه کرمانی زادهکوهپایه۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۶۷۷۶۰۸۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۱۹فرناز اختریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۷۵۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۲۰فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۷۱۹۱۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۲۱کعبه کیومرثیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۷۶۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۲۲لیلا اسماعیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۸۵۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۲۳مجید قدیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۸۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۲۴محبوبه رنجبرخشکبیجار۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۷۳۳۹۴۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۲۵محمد ابراهیم نژادبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۵۹۱۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۲۶محمد حسین قلی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۸۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۲۷مرجان افشاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۸۶۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۲۸مریم خلیقیقرچک۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۷۹۷۵۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۲۹مریم زاغیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۸۷۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۳۰مهدیه جورابلوگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۶۶۳۹۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۳۱ناهید کریمیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۵۸۸۴۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۳۲نگین ابراهیمیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۶۹۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۳۳هانیها رحیمیدرگهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۰۰۰۰۵۶۹۰۷۹۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۶