دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ فروردین

ردیفشماره سفارش گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۱۷۳۵۲۸سلمانشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۴۱۰۵۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۱۷۳۴۷۹ازنا۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۴۰۲۹۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۱۷۳۷۳۱شهرضا۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۹۴۲۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۱۷۳۶۳۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۱۷۳۷۰۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۱۷۳۵۰۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۶۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۷۱۷۳۷۴۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۵۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۸۱۷۳۵۷۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۴۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۹۱۷۳۵۹۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۰۱۷۳۴۵۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۱۱۶۹۷۴۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۲۱۷۳۵۰۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۳۱۷۳۵۳۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۴۱۷۳۶۱۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۵۱۷۳۶۳۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۷۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۶۱۷۳۶۵۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۶۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۷۱۷۳۶۵۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۵۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۸۱۷۳۷۰۶تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۹۱۷۳۶۳۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۳۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۰۱۷۳۶۶۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۱۱۷۳۶۵۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۲۱۷۳۶۵۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۳۱۷۳۵۵۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۹۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۴۱۷۳۵۴۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۸۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۵۱۷۳۶۱۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۷۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۶۱۷۳۶۰۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۷۱۷۳۶۷۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۸۱۷۲۴۲۸بهارستان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۴۶۶۳۷۶۵۴۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۹۱۷۳۷۴۲دماوند۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۳۱۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۰۱۷۳۶۴۷دماوند۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۲۰۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۱۱۷۳۷۳۷ورامین۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۱۵۴۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۲۱۶۸۳۶۶آران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۰۹۱۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۳۱۷۳۶۹۴تیران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۹۵۲۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۴۱۷۳۵۹۱اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۸۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۵۱۷۳۶۵۴اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۷۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۶۱۷۳۶۷۰اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۶۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۷۱۷۳۵۰۲اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۵۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۸۱۷۳۴۸۰اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۴۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۹۱۷۳۶۱۵اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۳۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۰۱۷۳۶۲۷بندرانزلی۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۲۹۳۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۱۱۷۳۷۳۸سیاهکل۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۱۲۳۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۲۱۷۳۷۰۷لنگرود۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۰۵۴۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۳۱۷۳۶۳۴لنگرود۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۹۹۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۴۱۷۳۶۶۶رشت۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۸۸۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۵۱۷۳۶۴۲رشت۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۷۷۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۶۱۷۳۷۴۴بابل۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۶۲۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۷۱۷۳۶۶۴فریدونکنار۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۵۵۶۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۸۱۷۳۶۷۴نوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۴۳۹۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۹۱۷۳۴۶۴بابلسر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۳۲۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۰۱۷۳۶۴۹ساری۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۲۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۱۱۷۳۵۳۹اهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۱۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۲۱۷۳۶۶۳اهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۰۲۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۳۱۷۳۵۴۲رامهرمز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۹۱۴۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۴۱۷۳۶۷۲مشکین دشت۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۸۲۴۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۵۱۷۳۶۷۵کرج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۷۶۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۶۱۷۳۵۵۹کوهسار۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۶۶۳۳۳۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۷۱۷۳۶۳۹شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۵۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۸۱۷۳۶۶۵شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۴۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۹۱۷۳۷۳۲تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۳۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۰۱۷۳۶۶۰تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۲۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۱۱۷۳۷۰۸کرمان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۱۷۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۲۱۷۳۷۳۳سیرجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۰۸۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۳۱۷۳۶۷۷هشتجین۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۹۶۵۵۶۸۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۴۱۷۳۶۵۶بیله سوار۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۸۹۷۰۵۶۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۵۱۷۳۷۴۶قاین۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۷۲۴۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۶۱۷۳۷۴۳ساوه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۶۲۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۷۱۷۳۷۳۰بافق۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۵۱۷۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۸۱۷۳۷۳۶زنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۴۷۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۹۱۷۳۶۶۸بندرعباس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۳۲۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۷۰۱۷۳۶۴۳زاهدان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۲۱۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۷۱۱۷۳۷۴۰سمنان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۱۳۳۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶