دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ و ۲۵ مهر

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۵۵۱۶۳لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۳۶۰۷۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۲اسدپور۵۵۳۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۰۴۵۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۳اقاخانی۵۵۱۹۷قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۳۴۹۲۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴اقبال زاد۵۵۱۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۰۹۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۵امانی۵۵۳۳۳اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۳۲۷۷۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۶اهوقلندری۵۵۳۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۵۹۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۷ایران زاد۵۵۲۰۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۱۸۹۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۸باقری۵۵۲۹۶ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۶۰۰۰۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۹بدری۵۵۳۳۶محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۴۸۳۵۳۱۷۷۸۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۰برجیانبروجن۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۷۹۸۹۰۰۸۸۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۱پاک نژاد۵۵۳۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۴۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۲پهلوان۵۵۲۳۴دامغان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۷۸۸۷۷۰۳۶۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۳پورجعفری۵۵۳۰۰رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۴۹۴۲۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۴توسلی۵۵۲۰۷شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۱۲۵۲۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۵جرجیسی۵۵۳۲۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۴۶۲۰۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۶جعفرنژاد۵۵۲۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۲۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۷جعفریسلماس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۷۹۳۵۲۰۵۸۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۸جعفری ثانی۵۵۲۲۳پیشوا۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۷۸۹۸۵۰۳۳۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۹جهانبخش۵۵۳۴۸احمدابادمستوفی۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۴۰۷۵۳۳۱۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۲۰حبیبی۵۵۲۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۲۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۲۱حسینی۵۵۱۵۸زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۳۷۱۵۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۲۲حیدری فر۵۵۱۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۱۵۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۲۳خسروابادی۵۵۳۱۷ورامین۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۵۴۱۷۰۳۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۲۴خلجی۵۵۳۴۲ری۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۳۱۷۰۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۲۵خواجوند۵۵۱۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۴۲۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۲۶خورشیدی۵۵۳۱۲یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۵۰۸۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۲۷دانش پور۵۵۳۴۰کازرون۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۴۷۲۷۰۰۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۲۸دشت پیما۵۵۳۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۵۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۲۹دشتی۵۵۲۹۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۵۸۴۷۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۳۰دمهری۴۹۳۱۴یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۷۹۷۸۲۰۰۸۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۳۱راحلی مقدم۵۵۳۰۶هشتپر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۳۹۳۰۰۴۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۳۲رجبعلی۵۵۲۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۳۵۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۳۳رجبی۵۵۱۵۷شهرضا۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۷۹۴۶۰۰۰۸۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۳۴رحمتی۵۵۳۰۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۲۹۱۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۳۵رخصتی۵۵۳۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۱۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۳۶زارع۵۵۲۱۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۱۴۶۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۳۷ساقی۵۴۹۵۱خلخال۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۷۹۶۷۵۰۵۶۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۳۸سالاری۵۵۳۳۰گناباد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۵۵۲۵۰۹۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۳۹سامانی۵۵۱۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۱۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴۰سلطانی۵۵۳۰۷زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۶۱۰۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴۱سلیمانی۵۵۳۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۷۸۷۷۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴۲شاکر۵۵۰۲۵مامونیه۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۶۲۱۵۰۳۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴۳شاکری۵۵۲۲۸بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۱۳۶۰۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴۴شریفی۵۵۳۲۱دهگلان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۷۹۰۳۰۶۶۶۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴۵شعبانی۵۵۳۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۲۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴۶شکوریارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۷۹۱۳۷۰۰۵۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴۷صدراذر۵۵۳۱۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۵۶۳۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴۸صفری۵۵۲۲۶اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۱۱۴۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴۹صفری۵۵۳۵۴نوشین۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۰۰۲۵۵۷۳۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۵۰طاهرزادهمشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۷۹۹۹۷۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۵۱طباطبایی۵۵۲۹۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۰۲۴۰۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۵۲عباس پور۵۵۳۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۲۷۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۵۳عسکری۵۵۲۲۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۴۳۹۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۵۴عظمی۵۵۳۳۴قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۲۶۹۵۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۵۵علمی۵۵۲۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۶۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۵۶علیزاد مهریار۵۳۵۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۱۰۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۵۷علیمحمدی۵۵۳۴۵رودبار-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۳۰۶۲۰۴۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۵۸عنبری۵۵۳۵۶خرمشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۴۴۰۵۰۰۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۵۹غفاری۵۵۲۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۷۹۲۴۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۶۰فرهادی۵۴۸۴۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۰۷۷۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۶۱فلاح۵۵۳۰۲باقر شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۵۲۰۲۱۸۱۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۶۲قاسمیان۵۵۳۲۹زرقان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۴۵۱۲۰۷۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۶۳قربانی۵۱۳۱۱کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۲۳۷۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۶۴قلاوندی۵۵۱۵۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۳۸۲۲۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۶۵گلشاهیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۲۲۶۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۶۶محدث۵۵۳۲۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۰۱۳۲۰۰۰۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۶۷محمدصادقی۵۵۳۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۰۵۶۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۶۸محمدی۵۵۲۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۵۱۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۶۹مطلق۵۵۳۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۵۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۷۰مقدر۵۵۳۴۶ساوه۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۰۳۴۷۰۰۳۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۷۱موسوی۵۵۲۱۵اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۱۷۹۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۷۲موسویان۵۵۳۴۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۰۶۷۰۰۰۰۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۷۳نخعی۵۵۲۱۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۲۴۸۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۷۴نوری۵۵۱۳۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۷۹۵۶۷۰۰۵۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۷۵نیله چی۵۵۱۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۰۸۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۷۶واشقانی۵۵۳۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۳۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۷۷یعقوب زاده۵۵۱۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۲۰۰۸۲۰۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶