دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ و ۲۵ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱امجدی۱۲۲۰۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۳۲۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲برزگری۱۲۲۰۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۳۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳پورحسنی۱۲۲۰۳۵نیمور۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۱۹۱۵۳۷۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۴جدیدزاده۱۲۲۰۱۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۲۳۳۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۵جهانشاهیکیش۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۱۶۷۱۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۶حسینی۱۲۲۰۱۸گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۲۹۰۸۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۷خالقیاصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۱۸۹۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۸خلیلی۱۲۲۰۳۸اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۲۸۹۵۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۹دلفانی۱۲۲۰۳۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۲۲۷۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۰سبحانی۱۲۲۰۲۵قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۲۰۰۴۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۱ستارپور۱۲۱۹۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۳۰۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۲سهرابی۱۲۲۰۱۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۳۴۳۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۳سینکی۱۲۲۰۲۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۱۳۹۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۴شیخی۱۲۲۰۱۳هفشجان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۱۵۶۴۰۸۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۵صداقت پور۱۲۱۲۲۸املش۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۳۳۶۱۴۴۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۶طهرانفر۱۲۲۰۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۳۵۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۷فرومدی۱۲۲۰۲۳شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۱۴۵۹۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۸قاسمیشهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۲۶۴۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۹گودرزی۱۱۹۹۷۶بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۲۱۸۶۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۰محمدی۱۲۲۰۲۱زیر آب۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۱۷۷۸۰۴۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۱مقدمتهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۲۷۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲موسوی۱۲۲۰۰۸قیدار۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۱۲۱۳۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳وکیلی۱۲۲۰۳۷یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۲۵۴۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴یکه باش۱۲۲۰۲۶شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۳۶۱۰۰۸۲۴۶۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵