دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ و ۲۵ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوطالبی۱۰۷۷۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲احمدبیگی۱۰۷۷۱۵آسمان آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۶۶۲۶۹۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳احمدی۱۰۷۷۲۷فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۸۷۷۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴ادیبی۱۰۷۷۱۸زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۱۶۲۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۵ازمودهقزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۳۵۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۶الهی۱۰۷۷۲۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۹۱۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۷امینی۱۰۷۷۰۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۸۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۸بحرینیخورموج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۳۶۵۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۹بداریه۱۰۷۷۰۹سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۹۱۰۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۰پاکدامن۱۰۷۷۱۴پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۴۷۵۷۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۱پوستینی۱۰۷۷۰۳بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۷۰۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۲توکل۱۰۷۷۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۵۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۳جوادی۱۰۷۷۳۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۰۱۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۴حافظی۱۰۷۵۳۰پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۴۸۶۵۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۵خانمحمدی۱۰۷۷۳۶محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۲۳۲۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۶دستوری۱۰۷۶۹۳تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۹۹۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۷دلدار۱۰۷۷۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۸رجبی۱۰۷۶۸۹بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۰۵۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۹رشیدی۱۰۷۷۰۱فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۹۸۵۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۰زارعی۱۰۷۳۶۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۰۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۱سردارزاده۱۰۷۶۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۲سرشت۱۰۷۷۲۱خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۴۴۷۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۳سلیمانی۱۰۷۷۳۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۵۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۴شادکام۱۰۷۶۹۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۲۷۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۵شعبانی۱۰۶۰۶۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۳۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۶شکری۱۰۷۷۱۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۵۵۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۷شکوهیان۱۰۷۶۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۱۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۸شهبازی۱۰۷۷۳۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۶۷۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۹صالح زاده۱۰۷۷۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۱۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۰صفرزاده۱۰۷۷۲۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۲۵۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۱صفوی میر محلهماسال۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۴۹۷۲۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۲عباس اقائی۱۰۴۵۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۳علی نژاد۱۰۷۷۱۴چابهار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۷۸۲۰۹۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۴غلامی۱۰۷۶۹۶شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۸۹۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۵قاسمی۱۰۷۶۹۷صغاد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۶۸۷۷۳۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۶کرمیجعفراباد-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۷۹۵۶۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۷مسدد۱۰۷۷۰۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۶۰۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۸مظلوم۱۰۷۷۱۲آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۴۸۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۹مقسمی۱۰۷۷۴۰خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۱۵۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۰منفرد۱۰۷۷۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۸۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۱موسوی۱۰۷۷۰۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۹۰۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۲مهرپور۱۰۷۷۱۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۷۷۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۳نام اور۱۰۷۷۳۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۳۷۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۴هاشمیدره شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۰۳۰۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۵یوسف نژاد۱۰۷۶۹۱ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۴۶۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶