دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ تا ۲۶ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالحسنی۱۰۱۸۸۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۱۷۲۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲ازاد۱۰۱۸۸۴خلیل آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۱۹۴۲۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۳بختیاری۱۰۱۸۴۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۱۸۳۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۴بندری۱۰۱۸۷۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۲۹۵۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۵بهمن یار۱۰۱۸۸۱حاجی آباد-خراسان جنوبی۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۰۴۹۲۹۷۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۶خانعلی پور۱۰۱۸۹۴ملارد۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۱۲۹۰۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۷خرازی۱۰۱۸۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۲۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۸رجب خواه۱۰۱۸۸۳اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۱۵۱۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۹ساعدی۹۰۸۵۰کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۰۸۲۲۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۰سپاهی۱۰۱۸۴۱بروجن۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۰۵۰۰۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۱سعیدی۱۰۱۸۷۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۲۲۰۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۲سلیمان پور۱۰۱۸۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۲۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۳سیدی۱۰۱۸۸۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۰۷۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۴شاهدی۱۰۱۸۷۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۲۵۲۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۵شرفی۱۰۱۸۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۱۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۶شریفی۱۰۱۸۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۲۱۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۷شوندی۱۰۱۸۳۹قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۰۶۰۷۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۸طلوعی۱۰۱۷۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۲۶۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۹عابدی۱۰۱۵۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۰۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲۰عالمی۱۰۱۸۴۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۲۴۱۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲۱غلامی۱۰۰۸۷۵زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۳۰۰۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲۲فاضل۱۰۱۸۵۴نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۰۹۳۰۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲۳قاسمی۱۰۱۶۱۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۱۱۸۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲۴قدرتی کشه۱۰۱۸۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۰۲۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲۵گل کرمی۱۰۱۸۵۳محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۱۶۲۰۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲۶مردی۱۰۱۸۴۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۲۷۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲۷موذنی۱۰۱۸۹۱فردیس۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۱۰۷۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲۸میری۱۰۱۸۵۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۱۴۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲۹نظری۱۰۱۸۷۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۲۸۴۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۳۰یاراحمدی۱۰۱۸۸۲دورود۲۰۱۲۸۰۱۱۸۲۰۱۵۳۱۰۷۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۷