دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ و ۲۴ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ارجمندی مقدم۹۸۶۴۸شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۵۳۰۰۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲اسماعیلی۹۸۵۴۹ورزقان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۲۹۰۷۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۳افشار۹۸۶۸۱شهرجدیدهشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۴۳۸۷۳۳۶۱۸۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۴امیری۹۸۶۲۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۵۱۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۵بیکی۹۸۶۹۰ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۴۲۸۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۶پورقربان۹۸۶۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۲۸۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۷پیرهادی۹۸۶۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۳۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۸جعفرنژاد۹۸۶۶۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۴۰۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۹جعفری۹۸۶۸۲سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۳۳۷۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۰حاج ملک۹۸۶۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۴۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۱حجتی۹۸۵۲۴رزن۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۳۷۰۵۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۲حمزه ئی۹۸۲۵۲میمه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۵۷۳۰۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۳حیدری۹۸۵۵۵نور آباد (فارس)۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۴۱۷۲۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۴شمس۹۸۶۲۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۴۴۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۵شمسی۹۸۵۶۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۳۲۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۶صبوری۹۸۶۸۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۳۹۲۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۷طیبی حقیقت پور۹۸۶۸۹بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۳۴۸۲۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۸عبادی۹۸۶۴۳زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۵۲۹۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۹قلیزاده۹۸۶۲۲فومن۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۴۷۱۷۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲۰کاشانی۹۸۵۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۵۰۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲۱کتابدار۹۸۵۵۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۳۸۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲۲گرمارودی۹۸۶۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۴۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲۳متقی بصیر۹۸۶۸۶همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۳۰۵۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲۴محمدی۹۸۶۴۴رودسر۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۵۶۲۲۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲۵مرتضوی۹۸۵۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۳۶۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲۶مغیث۹۸۶۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۵۴۰۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲۷ملک پور۹۸۵۶۱بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۴۶۱۰۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲۸مهران۹۸۶۶۴سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۴۸۲۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲۹وفایی۹۸۶۶۵زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۵۵۱۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۳۰یارمرادی۹۸۵۵۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۴۹۰۰۶۳۵۹۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۵